*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

CANCELLED: โครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรี Mahidol Music Teacher Training 2020

Date
Date(s) - 16/03/2020 - 30/06/2020

Location
College of Music, Mahidol University Salaya Campus


ถึงแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงต้องรักษาระยะห่าง และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักการสอนดนตรีในรูปแบบต่างๆผ่านทางการปฏิบัติจริงที่มีการปฏิสัมพันธ์กันค่อนข้างใกล้ชิด ​

ด้วยการเล็งเห็นถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพและคุณภาพของการอบรมที่ผู้เข้าอบรทุกท่านจะได้รับ ทางคณะผู้จัดโครงการฯ จึงขอแจ้งยกเลิกการอบรมในครั้งนี้ โดยขอรบกวนให้ผู้สมัครทุกท่าน ส่งเอกสารประกอบการรับค่าสมัครคืนตาม email แจ้งจากทางโครงการและกรุณาตอบกลับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน​ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.ที่นี้


Loading Map....