*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ทุนการศึกษาจากกองทุนเปรมดนตรี

Date
Date(s) - 29/07/2021 - 18/08/2021

Location
College of Music, Mahidol University Salaya Campus


ทุนการศึกษาจากกองทุนเปรมดนตรีมอบทุนการศึกษาระยะเวลา 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลในระดับเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา    ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี

โดยทุนการศึกษาจากกองทุนเปรมดนตรีแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีที่โดดเด่น
2. ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

29 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2564        ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ส่งทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน (นับวันประทับตราเป็นหลัก) ได้ที่

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 1. E-mail : phongphan.som@mahidol.edu

14 กันยายน 2564                          ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
21 กันยายน 2564                          พิธีรับมอบทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีที่โดดเด่น
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เคยกระทำผิดวินัยและกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นๆ ของวิทยายาลัยฯ

เอกสารประกอบในการสมัครขอรับทุน

 1. รูปถ่ายชุดนักเรียน นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานผลการศึกษา 1 ฉบับ
 5. เอกสารผลงานความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี จำนวน 1 ชุด (กรณีขอรับทุนประเภทผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีที่โดดเด่น)
 6. เอกสารนำเสนอสาเหตุที่ต้องขอรับทุนการศึกษา ปัญหาต่างๆ และความคาดหวังในการศึกษา จำนวน 1 ชุด (กรณีขอรับทุนประเภทผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา)

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
1. หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษา
[ดาวน์โหลด]
2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเปรมดนตรี [ดาวน์โหลด]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวผ่องพรรณ สมชู (พี่เกศ)
งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 089-237-6756
E-mail : phongphan.som@mahidol.edu


Loading Map....