*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

BEAUTIFUL TRAINING, MUSIC BUSINESS EXHIBITION

Date
Date(s) - 17/02/2017

Location
Music Auditorium, College of Music, Mahidol University


วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน (ฝึกงาม) BEAUTIFUL TRAINING, MUSIC BUSINESS EXHIBITION
โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดนตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะนำความรู้ภายหลังการฝึกงานจากบริษัทต่างๆมาฝากทุกท่าน พบกับนิทรรศการและร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานมาแล้วจากบริษัทต่างๆ โดยงานจะจัดขึ้นที่ ชั้น 1 อาคารหอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิยาลัยมหิดล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-15.00 น.


Loading Map....