*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

โครงการดนตรีสัญจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ได้จัดทำโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา Expo 2017” เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในคณะและสาขาที่นักเรียนสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและตรงกับเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล จึงได้จัดนิทรรศการขึ้น ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนี้ โดยมีอาจารย์สุภชัย โสรธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ นำนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี (Young Artist Music Program) กับการแสดงดนตรีในแบบแจ๊สพร้อมแบ่งปันความรู้ด้านดนตรี การเรียนดนตรี การสอบเข้า พร้อมเปิดโอกาสให้เพื่อนนักเรียนได้ซักถามถึงด้านการเรียน การสอนต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม Q&A สนุก ๆ พร้อมมอบของรางวัลให้กับผู้ตั้งคำถามและผู้ที่ตอบคำถามจากอาจารย์และนักเรียนดนตรี อาทิ แก้ว 20 ปีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยและการสอบเข้าต่าง ๆ ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ป.6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีและเข้าสอบถามที่จุดจัดนิทรรศการ