*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย      ชื่อเต็ม:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี)
                                   ชื่อย่อ: ปร.ด.(ดนตรี)

          ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม:  Doctor of Philosophy (Music)
                                   ชื่อย่อ:  Ph.D. (Music)

วิชาเอก 2 วิชาเอก 

ปรัชญาความสำคัญของหลักสูตร

นักวิชาการดนตรีเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง สามารถบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า       52      หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ

ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน

ศึกษาในชั้นเรียน ระยะเวลา 1 ปี
จัดทำวิทยานิพนธ์ ระยะเวลา 2 ปี
รวม ระยะเวลา 3 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2 ดังนี้

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 52 หน่วยกิต

หมายเหตุ :

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานบางรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์

                    ข้อกำหนดในการทำวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ด้านดนตรีหรือการประยุกต์ความรู้ด้านดนตรี โดยต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด

การศึกษาดูงาน

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมการศึกษาดูงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมการประชุม หรืองานแสดงในระดับนานาชาติที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตนกำลังศึกษา

ค่าเทอม และค่าธรรมเนียม

วิชาเอก แผนการเรียน Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Totals
วิชาเอกดนตรีวิทยา (Musicology) Plan A 135,300 83,600 169,500 32,600 33,300 32,600 486,900
วิชาเอกดนตรีศึกษา (Music Education) Plan A 135,300 83,600 169,500 32,600 33,300 32,600 486,900

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดนตรี เช่นดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

การสอบเข้า

  • การสอบข้อเขียนสำหรับวิชาเอก
  • การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรืออื่นๆ)

English Proficiency test
IELTS not less than 5   or
TOEFL-IBT not less than 61 or
TOEFL-ITP not less than 500

** ข้อมูลเพิ่มเติม
การสอบเข้าศึกษา: โทร 0 2800 2525 ต่อ 1109 / 1128
หลักสูตรและรายวิชา: โทร 0 2800 2525 ต่อ 1124
บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.mahidol.ac.th