*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2017

สาส์นจากคณบดี

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในคุณูปการที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ บางท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จึงมีความสำคัญต่อชุมชนมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อประเทศไทย และต่อสังคมทั่วไป ?

ดนตรีเป็นหุ้นส่วนสำคัญของชีวิต ดนตรีเป็นภาษาสากล ดนตรีทำให้จิตใจสงบ ทำให้เบิกบาน ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนทุกระดับชั้น

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทสำคัญต่อมหาวิทยาลัย ต่อประเทศไทย และต่อภูมิภาคแห่งนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ผ่านทางการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ การแสดงดนตรีในระดับมืออาชีพ กิจกรรมสร้างสรรค์ งานวิจัย และงานบริการต่างๆ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

  • สร้างคนให้ไปสร้างงาน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมไทยและสังคมโลก เป็นผู้นำในการสอนดนตรี การแสดง การประพันธ์เพลง งานวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้บรรลุถึงศักยภาพความเป็นเลิศในทางวิชาการ จิตวิญญาณ การอาชีพ วัฒนธรรม คุณค่าทางสังคม ผ่านการฝึกฝนแบบมืออาชีพ หล่อหลอมความเป็นนักดนตรีและกระบวนความคิดทางศิลปะ
  • เป็นแหล่งการศึกษาและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ชุมชน และภูมิภาค โดยจัดการแสดงคอนเสิร์ต จัดอบรม งานวิจัย กิจกรรมสร้างสรรค์ และการบริการในระดับอาชีพอื่นๆ
  • เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและวัฒนธรรมของชาติ

ในการประชุมผู้อำนวยการสถาบันดนตรีแห่งภูมิภาคเอชียอาคเนย์ครั้งที่ ๑ ที่ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นเจ้าภาพ เราพบว่าในหลายๆ ภูมิภาคในโลก บัณฑิตที่จบสาขาดนตรีสามารถหางานได้ง่ายกว่าที่จบสาขาอื่นๆ เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ บัณฑิตทางด้านดนตรีเป็นผู้ที่มีความรู้รอบ ไม่ว่าจะเรียนดนตรีสาขาใดก็ตาม นักเรียนจะถูกฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้น รู้จักขวนขวาย เรียนรู้ด้วยตนเอง มีวินัยต่อตนเองเป็นอย่างสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ทำงานเป็นทีมได้ดี เป็นนักแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นวิทยาลัยทางดนตรีที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย ให้การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่มัธยมดนตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี ดนตรีแจ๊ส ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก การประพันธ์ดนตรี เทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีบำบัด ดนตรีศึกษา การสอนดนตรี ดนตรีวิทยา และการอำนวยเพลง

ขณะนี้ทางวิทยาลัยมีนักเรียน ๑,๐๖๔ คน ซึ่งประกอบไปด้วย นักเรียนมัธยมดนตรี ๒๖๗ คน ปริญญาตรี ๖๒๓ คน ปริญญาโท ๑๒๙ คน ปริญญาเอก ๓๖ คน โดยมีคณาจารย์เต็มเวลา ๑๑๘ คน และอาจารย์พิเศษ ๗๖ คน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับประเทศและระดับโลก มีเกียรติ มีชื่อเสียงทางด้านการแสดง การประพันธ์เพลง การเป็นนักวิชาการ และยังมุ่งมั่นอุทิศตนกับการสอนอีกด้วย

ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความสนใจวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ท่านจะได้รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวและปรากฏการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ต่อไป

frases de la vida frases de enamorados