*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ดร. ณรงค์ ปรางเจริญได้รับเลือกเป็นรองประธานสมาคมนักดนตรี China-ASEAN Musicians Union

ดร. ณรงค์ ปรางเจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสมาคมนักดนตรี China-ASEAN Musicians Union สมาคมนี้เป็นการรวมตัวของนักแต่งเพลงที่มุ่งสร้างกิจกรรม การแลกเปลี่ยนทางดนตรีระหว่างประเทศจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมี Ye Xiaogang ศาสตราจารย์จาก Central Conservatory of Beijing เป็นประธานสมาคม การประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทางสมาคม จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม รายนามนักประพันธ์ท่านอื่นที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสมาคม ได้แก่ Otto Sidharta, Ramon Santos, Qin Wenchent, Wen Dequing, Cai Yang และ Juncheng Zhong