*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์งานแถลงข่าวผลักดันโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรี”

25 มีนาคม 2564 – ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คญบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวผลักดันโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรี” (Creative City of Music) พร้อมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO หวังต่อยอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน
โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมแถลง จากนั้น มีพิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองนครปฐมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ของ UNESCO โดย ผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จังหวัดนครปฐม จำนวน 14 หน่วยงาน ร่วมลงนาม ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา