*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน  2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โดยนำคณะผู้บริหารโรงพยาบาล จำนวน  50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพร้อมเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ จากคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข จากนั้นเดินชมภูมิทัศน์และอาคารเรียนโดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา  ต่อจากนั้นเดินทางเข้าชมหอประชุมมหิดลสิทธาคาร  โดยมีคุณจักรยศนันท์ เตียวตระกูล หัวหน้างานระบบภาพ แสงและเวทีให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ สร้างความประทับใจแก่คณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง

โดยในช่วงค่ำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลได้เข้าชมการแสดง “Blast from the Past” ในคอนเสิร์ต “Guitar Orchestra” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 10 ของการจัดคอนเสิร์ตของนักเรียนเตรียมอุดมดนตรีและถือเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปี ที่สามารถเรียกเสียงปรบมือและคำชมจากคณะผู้บริหารได้เป็นอย่างดี