*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีคณาจารย์ 8 ท่านและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการออกแบบอาคารโดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง อ.กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมจุดต่าง ๆ ภายในอาคารก่อสร้างเพื่อเป็นประโยชน์และเพื่อเป็นความรู้ในด้านสถาปัตยกรรมและแบ่งปันประสบการณ์ด้านบริหารจัดอาคารสำหรับการทำพิพิธภัณฑ์ดนตรี จากนั้นเดินเข้าชมอาคารเตรียมอุดมดนตรี ห้องซ้อมดนตรีและพื้นที่ใช้สอยเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในอาคารให้กับผู้เข้าอบรม และเดินชมภูมิทัศน์บริเวณอาคารภูมิพลสังคีต ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยระหว่างการนำเสนอรายละเอียดมีผู้ศึกษาดูงานสนใจสอบถามรายละเอียดของการจัดสร้างอาคาร ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความสนใจ