*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2018

ข่าวประกาศ

 • ขอเชิญร่วมโครงการดนตรีสัญจร

  ขอเชิญร่วมโครงการดนตรีสัญจร

  08 ก.ค. 2558

  โครงการดนตรีสัญจร (Education Outreach Project) เป็นอีกโครงการแห่งความคิดสร้างสรรค์และมุ่งหวังที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถทางดนตรีของเหล่าเยาวชนไทยให้เติบโตและมีพื้นฐานที่ดีในอนาคต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งได้รับความร่วมมือและการประสานงานร่วมกันของวิทยาลัยดุริยางค์ฯ และ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนดนตรีของวิทยาลัยฯ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีในแขนงต่าง ๆ เช่น เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องสายสากล เครื่องเป่าลมไม้ ฯลฯ ได้เข้าไปให้ความรู้และเปิดประสบการณ์ด้านดนตรีแก่น้อง Read More

 • เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

  เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

  02 ก.ค. 2558

  โครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้มีรสนิยม เข้าใจและได้สัมผัสคุณค่าของดนตรีคลาสสิก โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน เพื่อนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยาลัยดนตรีที่ร่มรื่นงดงามและเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ)โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มามอบความรู้ด้านดนตรี รวมถึงมารยาทสากลในการเข้าชมคอนเสิร์ต และรับประทานอาหารที่ร้านมิวสิคสแควร์ ในวันศุกร์หรือวันเสาร์ที่มีการแสดงคอนเสิร์ตของวงทีพีโอ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะมอบทุนสนับสนุนสูงสุดจำนวน 30,000 บาทต่อโรงเรียน เพื่อใช้เป็นค่าเดินทาง ค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต และค่าอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 100 Read More