*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าชมการแสดง Requiem for King Rama IX Concerts

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับสิทธิ์เพื่อเข้าชมการแสดง Requiem for King Rama IX Concerts กรุณาตอบกลับภายในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ในวันงาน 1 รายชื่อ/1 ที่นั่ง ทาง Email: mshall@mahidol.ac.th

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าชมการแสดง Requiem for King Rama IX Concerts :

ทั้งนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและการตอบรับอย่างดียิ่ง สำหรับคอนเสิร์ต Requiem for King Rama IX Concerts ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 และ อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ซึ่งในขณะนี้ได้มีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากเพื่อการจัดการการรับบัตรเข้าชมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเพื่อรับสิทธิ์เข้าชมคอนเสิร์กับทางวิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือให้ท่านมารับบัตรก่อนเวลาคอนเสิร์ตล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง คือก่อนเวลา 14.00 น. ในวันแสดงคอนเสิร์ต (กรุณาแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงตัว) หากท่านไม่มารับบัตรตามเวลาที่กาหนด ทางวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ในการนาบัตรของท่านไปให้กับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะรอการสละสิทธิ์ของผู้ที่ไม่มาแสดงตัวหน้างาน ในส่วนของท่านที่มีความประสงค์ที่จะรอการสละสิทธิ์ของผู้ที่ไม่มาแสดงตัวหน้างาน ท่านสามารถเข้าคิวรอรับสิทธิ์ก่อนเวลาแสดงอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ