*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

 1. นาย กฤตนัย ปู่หลำ
 2. นางสาว จุฑารัตน์ จอมเมืองบุตร
 3. นางสาว ชนัญญา เขตเผชิญไชย
 4. นางสาว ฐิติกา ทัดศรี
 5. นางสาว ณัฏฐา อุทยานัง
 6. นาย ธนดล อินทรสันติ
 7. นาย ธนากร ศรีตนไชย
 8. นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค
 9. นาย ภาณุพันธ์ กฤตนาทิพย์
 10. นางสาว รวินันท์ สุวรรณโมลี
 11. นางสาว รัตนากร สิงห์อยู่
 12. นางสาว วิชรัตน์ เจริญรัตนกิตติ
 13. นางสาว ศศิ ลานสุวรรณ
 14. นางศิริมา วกสุดจิต

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office และสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ชั้น ๓ อาคารห้องสมุดดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ห้องประชุม A205 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]