*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา หน่วยพัฒนาหลักสูตร

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาหลักสูตร งานรับสมัครและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

๑. นายสรชัช กิจเปรมศักดิ์

๒. นายชัยมงคล  วิริยะสัจจาภรณ์

๓. นางสาววันวิสา จันทรังษี

รายละเอียดการสอบ

  • สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ห้องA๒๐๕  ชั้น ๒

อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ประกาศรายชื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐น. ทางเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/th/และ www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/job.php

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]