*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศเลื่อนการจัดงาน: The 6th Thailand International Piano Competition และ the 1st TIPC Junior

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ทางคณะผู้จัดงานขอประกาศเลื่อนการจัดงาน TIPC 2020 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2563 ออกไปจนถึงปีหน้า การตัดสินใจที่ยากลำบากนี้เป็นความจำเป็น เนื่องด้วยเราเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย และการปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเป็นหลัก

ทางคณะผู้จัดงาน TIPC จะติดต่อผู้สมัคร เพื่อประสานงานเกี่ยวกับคืนเงินค่าสมัครโดยเร็วที่สุด ผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และจะแจ้งกำหนดการใหม่พร้อมรายละเอียดการจัดงานให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งหนึ่ง และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเเข่งขัน The 6th Thailand International Piano Competition และ การแข่งขัน 1st TIPC Junior ครั้งที่ 1 ได้ที่ tipccompetition@gmail.com