*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิร์ต TOM ISARA x TPO


Alcopop และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ขอประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิรต์ TOM ISARA x TPO ในวันที่ 29-30 มีนาคมนี้ ด้วยเหตุผลความจำเป็นของทางผู้จัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้