*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข้อกำหนดการสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA - Music)

สาขาดนตรีวิทยา

1. ข้อเขียน
รูปแบบการสอบ: ตอบคำถามด้วยการเขียนเรียงความบรรยาย (ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษต่อหนึ่งเรียงความ) ใช้เวลา 120 นาที
เนื้อหาการสอบ: ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยทางดนตรีวิทยา ความรู้ทั่วไปทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีของดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก การวิเคราะห์เพลงในหลากหลายบริบท

สาขาดนตรีศึกษา

1) Research Propasal ควรมีเนื้อหาดังนี้ แนวคิดหรือที่มา ความสำคัญของปัญหาที่สนใจศึกษา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขต ประชากร กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลเป็นต้น

2) DVD หรือ Youtube Link บันทึกการสอนจริงของผู้สมัครในรูปแบบวีดีโอ ความยาว 15 นาที โดยจะต้องมีทั้งผู้สมัครและนักเรียนจำนวน 2 คนขึ้นไป ปรากฏอยู่ในวีดีโอนั้น นอกจากนี้จะต้องมีความชัดเจนทั้งภาพและเสียง และเป็นการบันทึกการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการตัดต่อ มิฉะนั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณา

3) แผนการสอนที่ใช้เตรียมตัวสำหรับการสอนจริงใน DVD หรือ Youtube Link โดยผู้สมัครจะต้องเขียนอธิบายวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน และการประเมินผลที่ใช้ในการเรียนการสอนมาอย่างละเอียด

เนื้อหาการสอบ: ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของดนตรีศึกษา พื้นฐานการเรียนและการสอนดนตรี หลักสูตรดนตรีทั้งในประเทศ ไทยและต่างประเทศ จิตวิทยาการสอนดนตรี หลักการและรูปแบบการสอนดนตรี ปรัชญาดนตรีศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ทางดนตรีศึกษา ประเภท ขอบเขต และความรู้ด้านงานวิจัยทางดนตรีศึกษา

รูปแบบการสอบ:
1) การสอบแบบข้อเขียน (120 นาที)
โดยการเขียนเรียงความบรรยายความรู้ ความเข้าใจ การสรุป การคิดวิเคราะห์ การจับประเด็นสำคัญ การนำเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมการยกตัวอย่างสนับสนุนความคิดที่นำเสนอ

2) การสอบปฎิบัติกลุ่ม เป็นการนำเสนอประสบการณ์วิชาชีพ (120 นาที) เป็นการสอบปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดงประสบการณ์ การเรียนและการทำงานทางด้านดนตรีศึกษาหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนดนตรี ทัศนคติด้านการศึกษา การสอน และการทำงาน วัดแววความเป็นครูทางด้านทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ภาวะผู้นำ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกรอบแนวความคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีความสนใจ

* ผู้เข้าสอบต้องเตรียมนำเสนอแผนการสอนที่บันทึก DVD ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน ดนตรี และหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีความสนใจ เป็นเวลา 15 นาที

สาขาดนตรีบำบัด

- การสังเกตการณ์: ผู้สมัครต้องเข้าสังเกตการณ์การทำดนตรีบำบัดจริงหรือวีดีโอการทำบำบัดเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมงการบำบัดก่อนการสอบคัดเลือก โดยการบำบัดจะมีขึ้นที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สมัครสามารถติดต่อเพื่อเข้าสังเกตการณ์ได้ที่อีเมล์ musictherapymu@gmail.com หรือโทร 02-800-2525 (ต่อ 4113) ในการเข้าสังเกตการณ์ ผู้สมัครจะสังเกตการณ์การทำดนตรีบำบัดพร้อมกับบันทึกการสังเกตการณ์ และใบบันทึกนั้นจะถูกเก็บไว้ที่ภาควิชาเพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก แต่หากผู้สมัครพักอาศัยอยู่ไกล/อยู่ต่างประเทศ สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอรับการสังเกตการณ์วีดีโอและบันทึกเอกสารในช่องทางออนไลน์ได้

1. ข้อเขียน
รูปแบบการสอบ: ผู้สมัครเขียนบรรยายคำตอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามที่โจทย์กำหนด

เนื้อหาการสอบ:
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีบำบัด
2. ความหมายดนตรีบำบัดในความคิดของผู้สมัคร (ดนตรีบำบัดคืออะไร รวมถึงหน้าที่และบทบาทของดนตรีบำบัด)
3. ลักษณะของผู้รับบริการดนตรีบำบัดกลุ่มต่าง ๆ ที่ผู้สมัครสนใจ พร้อมยกตัวอย่างการใช้ดนตรีของนักดนตรีบำบัดกับผู้รับบริการกลุ่มนั้น ๆ
4. แนวคิดทางศีลธรรมของผู้สมัคร
แหล่งข้อมูล:
American Music Therapy Association. (2020). What is music therapy. https://www.musictherapy.org/about/musictherapy/
Davis, W., Gfeller, K. E., & Thaut, M. (2008). An introduction to the theory and practice of music therapy (3rd ed.). New York: McGraw-Hill College.
Hanser, S. B. (1999). The new music therapist’s handbook. Boston, MA: Berklee Press Publications.

2. การสอบปฏิบัติดนตรีและการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครเตรียมเพลงแสดง ทั้งหมด 4 เพลง ที่มีแนวเพลงต่างกัน สามารถเป็นได้ทั้งเพลงคลาสสิค เพลงสมัยนิยม เพลงผู้สูงอายุ เพลงเด็ก เป็นต้น โดยเล่นบนเครื่องดนตรีที่กำหนดดังต่อไปนี้
1. เพลงบรรเลง จากเครื่องดนตรีเอกจำนวน 1 เพลง (หากเอกขับร้อง ให้เลือกเพลงที่แสดงถึงทักษะการร้องให้มากที่สุด): ไม่จำเป็นต้องจำโน้ต
2. ขับร้องพร้อมเล่นกีตาร์ประกอบจำนวน 2 เพลง ประกอบด้วยเพลงสำหรับเด็ก 1 เพลงและเพลงป๊อปสำหรับวัยรุ่น/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุจำนวน 1 เพลง: เล่นจากความจำ
3. ขับร้องพร้อมเล่นเปียโนประกอบจำนวน 1 เพลง เป็นเพลงป๊อปสำหรับวัยรุ่น/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ: เล่นจากความจำ

- ผู้สมัครต่างชาติจะต้องร้องเพลงภาษาไทยอย่างน้อย 2 เพลงในการสอบปฏิบัติดนตรี
- ใช้ระยะเวลาการสอบประมาณ 15 – 20 นาที ในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์จะรวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นำและทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

สาขาวิชาธุรกิจดนตรี

- ผู้สมัครต้องส่งแนวคิดธุรกิจ ผู้สมัครสามารถเลือกหนึ่งหัวข้อจากหัวข้อต่อไปนี้ (ไม่เกิน 10 หน้า) ดังนี้

1. แผนธุรกิจ: ควรมีรายละเอียดและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจดนตรี, ออแกไนซ์เซอร์ และ ลักษณะของธุรกิจ พร้อมกับเป้าหมายทางธุรกิจ, กลุ่มเป้าหมาย, แหล่งที่มาของรายได้และระยะเวลาคุ้มทุน ฯลฯ

2. ข้อเสนอการวิจัย: ควรมีแนวคิดหรือพื้นฐานของข้อเสนอการวิจัย, ความสำคัญของคำถามการวิจัย, วัตถุประสงค์, ผลประโยชน์ที่คาดหวังและเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการแก้ปัญหาการวิจัยหรือการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

1. สัมภาษณ์สาขา
รูปแบบการสอบ: เป็นการสอบการสัมภาษณ์แนวคิดธุรกิจดนตรี
เนื้อหาในการสอบสัมภาษณ์: อธิบายประเด็นต่อไปนี้ เหตุผลที่ผู้สมัครต้องการศึกษาต่อด้านธุรกิจธุรกิจดนตรี ภูมิหลังของผู้สมัครในธุรกิจดนตรี หัวข้องานวิจัยที่ผู้สมัครสนใจ แผนธุรกิจที่ผู้สมัครนำเสนอและประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครที่คณะกรรมการสัมภาษณ์ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
แหล่งข้อมูล : วารสารทางธุรกิจ เช่น - http://search.proquest.com
– Harvard Business Review
– Business Review
– Thailand Economic & Business Review
– FB: https://www.facebook.com/MSBUMU/

หมายเหตุ: สาขาธุรกิจดนตรี (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ทั้งวัน และวันธรรมดา 1 วันในช่วงเย็น)

English Proficiency

ผู้เข้าศึกษาทุกคนจะต้องผ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่จัดสอบ หรือที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

TESTMU GRAD PLUS
(MU GRAD Test + Speaking)
Others
IELTSTOEFL-iBTMU ELT

Minimum

(Entrance Requirement)

403.032

84

(Except Doctoral Level)

Graduate Diploma/ Masters/

Higher Graduate Diploma

(Pass)

70

(W=10, S=10)

5.0

(W=5.0, S=5.0)

64

(W=17, S=15)

84

(W=10, S=10)

Doctoral

(Pass)

90

(W=12, S=12)

6.0

(W=6.0, S=6.0)

79

(W=23, S=19)

W = Writing, S = Speaking

วิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี

ผู้สมัครสอบในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน (ยกเว้นผู้สมัครสอบสาขาธุรกิจดนตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ความชำนาญในวิชาพื้นฐานทางดนตรีได้แก่ วิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี

1. วิชาที่ต้องสอบ

เครื่องดนตรีตะวันตก1. Western Music Theory  2. Western Music History
เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก1. Western Music Theory  2. Thai Music Theory and History
เครื่องดนตรีแจ๊ส (เฉพาะ M.M. และ D.M.)1. Jazz Proficiency Exam

 

2. ข้อมูลทั่วไป

  • ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางดนตรียกเว้นข้อผู้สมัครสอบเข้าสาขาธุรกิจดนตรี ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตไม่ต้องสอบ
  • นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งวิชาเหล่านี้จะไม่นับหน่วยกิต