*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข้อกำหนดการสอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

วิชาเอกดนตรีวิทยา

1. ข้อเขียน: เนื้อหาการสอบ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยทางดนตรีวิทยา ความรู้ทั่วไปทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีของดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก การวิเคราะห์เพลงในหลากหลายบริบท

2. ช่องทางการสอบ (ข้อเขียน online): Platform for live audition: Webex Meeting

3.วิธีการสอบ

1) ผู้สอบจะได้รับการสอบในช่วงเริ่มต้นของเวลาสอบ

2) ผู้สอบต้องเขียนคำตอบของข้อสอบลงในกระดาษ จึงควรเตรียมปากกา/ดินสอและกระดาษ 5-10 ชิ้นเพื่อทำข้อสอบ

3) ผู้สอบต้องเปิดกล้อง Webex ไว้ตลอดระยะเวลาการสอบและห้ามใช้อุปกรณ์ใดในระหว่างการสอบ

4) เมื่อผู้สอบทำข้อสอบเสร็จแล้วจะต้องถือคำตอบของข้อสอบทั้งหมดไว้ในกล้อง Webex เพื่อให้กรรมการคุมสอบ สามารถจับภาพหน้าจอคำตอบได้

วิชาเอกดนตรีศึกษา

1) Research Propasal ควรมีเนื้อหาดังนี้ แนวคิดหรือที่มา ความสำคัญของปัญหาที่สนใจศึกษา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขต ประชากร กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลเป็นต้น

2) DVD หรือ Youtube Link บันทึกการสอนจริงของผู้สมัครในรูปแบบวีดีโอ ความยาว 15 นาที โดยจะต้องมีทั้งผู้สมัครและนักเรียนจำนวน 2 คนขึ้นไป ปรากฏอยู่ในวีดีโอนั้น นอกจากนี้จะต้องมีความชัดเจนทั้งภาพและเสียง และเป็นการบันทึกการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการตัดต่อ มิฉะนั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณา

3) แผนการสอนที่ใช้เตรียมตัวสำหรับการสอนจริงใน DVD หรือ Youtube Link โดยผู้สมัครจะต้องเขียนอธิบายวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน และการประเมินผลที่ใช้ในการเรียนการสอนมาอย่างละเอียด

เนื้อหาการสอบ: ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของดนตรีศึกษา พื้นฐานการเรียนและการสอนดนตรี หลักสูตรดนตรีทั้งในประเทศ ไทยและต่างประเทศ จิตวิทยาการสอนดนตรี หลักการและรูปแบบการสอนดนตรี ปรัชญาดนตรีศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ทางดนตรีศึกษา ประเภท ขอบเขต และความรู้ด้านงานวิจัยทางดนตรีศึกษา

2.1 การสอบข้อเขียน

  • ผู้สมัครสอบ log-in เข้ารายงานตัวผ่านระบบ webex
  • กรรมการคุมสอบส่งข้อสอบให้ผู้เข้าสอบ (PDF file) ผ่านระบบ webex
  • กรรมการคุมสอบชี้แจงรายละเอียดการสอบข้อเขียนและตอบข้อซักถาม
  • สอบข้อเขียนสำหรับบัณฑิตศึกษา (สามารถค้นคว้าเอกสารได้)
  • ส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

* ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์คำตอบในไฟล์ Microsoft Word โดยใช้ตัวพิมพ์ Ansanang New Font 16 และบันทึกเป็นไฟล์ PDF

** ผู้เข้าสอบต้อง log-in และเปิดกล้องไว้ตลอดระยะเวลาการสอบ

*** หากผู้เข้าสอบมีข้อซักถามสามารถสอบถามกรรมการคุมสอบผ่าน webex

**** ผู้เข้าสอบต้องส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งภายหลังอาจมีผลต่อคะแนนสอบหรือการตัดสิทธิ์การสอบ

2.2 การสอบปฎิบัติกลุ่ม

• ผู้สมัครสอบ log-in เข้าสอบปฎิบัติกลุ่มผ่านระบบ webex

วิชาเอกดนตรีบำบัด

ข้อเขียน มีเนื้อหาการสอบ ดังนี้

1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีบำบัด

2) ความหมายดนตรีบำบัดในความคิดของผู้สมัคร (ดนตรีบำบัดคืออะไร รวมถึงหน้าที่และบทบาทของดนตรีบำบัด)

3) ลักษณะของผู้รับบริการดนตรีบำบัดกลุ่มต่าง ๆ ที่ผู้สมัครสนใจ พร้อมยกตัวอย่างการใช้ดนตรีของนักดนตรีบำบัดกับผู้รับบริการกลุ่มนั้น ๆ

4) แนวคิดทางศีลธรรมของผู้สมัคร

ผู้สมัครเตรียมเพลงแสดง ทั้งหมด 4 เพลง ที่มีแนวเพลงต่างกัน  สามารถเป็นได้ทั้งเพลงคลาสสิค เพลงสมัยนิยม เพลงผู้สูงอายุ เพลงเด็ก เป็นต้น โดยเล่นบนเครื่องดนตรีที่กำหนดดังต่อไปนี้

1) เพลงบรรเลง จากเครื่องดนตรีเอกจำนวน 1 เพลง (หากเอกขับร้อง ให้เลือกเพลงที่แสดงถึงทักษะการร้องให้มากที่สุด): ไม่จำเป็นต้องจำโน้ต

2) ขับร้องพร้อมเล่นกีตาร์ประกอบจำนวน 2 เพลง ประกอบด้วยเพลงสำหรับเด็ก 1 เพลงและเพลงป๊อปสำหรับวัยรุ่น/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุจำนวน 1 เพลง: เล่นจากความจำ

3) ขับร้องพร้อมเล่นเปียโนประกอบจำนวน 1 เพลง เป็นเพลงป๊อปสำหรับวัยรุ่น/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ: เล่นจากความจำ

– ผู้สมัครต่างชาติจะต้องร้องเพลงภาษาไทยอย่างน้อย 2 เพลงในการสอบปฏิบัติดนตรี

– ในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์จะรวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นำและทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

ข้อเขียน 

– ให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบผ่าน google drive

– และเปิดกล้องถ่ายระหว่างสอบ โดยให้เห็นผู้สอบและหน้าจอที่กำลังทำข้อสอบ ผ่านโปรกแกรม Webex

สอบปฏิบัติ

– สอบผ่านโปรแกรม Webex

วิชาเอกธุรกิจดนตรี

ผู้สมัครต้องส่งแนวคิดธุรกิจ ผู้สมัครสามารถเลือกหนึ่งหัวข้อจากหัวข้อต่อไปนี้ (ไม่เกิน 10 หน้า) ดังนี้

1) แผนธุรกิจ: ควรมีรายละเอียดและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจดนตรี, ออแกไนซ์เซอร์ และ ลักษณะของธุรกิจ พร้อมกับเป้าหมายทางธุรกิจ, กลุ่มเป้าหมาย, แหล่งที่มาของรายได้และระยะเวลาคุ้มทุน ฯลฯ

2) ข้อเสนอการวิจัย: ควรมีแนวคิดหรือพื้นฐานของข้อเสนอการวิจัย, ความสำคัญของคำถามการวิจัย, วัตถุประสงค์, ผลประโยชน์ที่คาดหวังและเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการแก้ปัญหาการวิจัยหรือการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

รูปแบบการสอบ: เป็นการสอบการสัมภาษณ์แนวคิดธุรกิจดนตรี

เนื้อหาในการสอบสัมภาษณ์: อธิบายประเด็นต่อไปนี้  เหตุผลที่ผู้สมัครต้องการศึกษาต่อด้านธุรกิจธุรกิจดนตรี ภูมิหลังของผู้สมัครในธุรกิจดนตรี หัวข้องานวิจัยที่ผู้สมัครสนใจ แผนธุรกิจที่ผู้สมัครนำเสนอและประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครที่คณะกรรมการสัมภาษณ์ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

จัดสอบออนไลน์ ผ่าน webex

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ เจ้าหน้าที่ประสานงาน : คุณจิราพร กิจรักษ์กุล เบอร์โทรศัพท์ 0944646562

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าศึกษาทุกคนจะต้องผ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่จัดสอบ หรือที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

TESTMU GRAD PLUS
(MU GRAD Test + Speaking)
Others
IELTSTOEFL-iBTMU ELT

Minimum

(Entrance Requirement)

403.032

84

(Except Doctoral Level)

Graduate Diploma/ Masters/

Higher Graduate Diploma

(Pass)

70

(W=10, S=10)

5.0

(W=5.0, S=5.0)

64

(W=17, S=15)

84

(W=10, S=10)

Doctoral

(Pass)

90

(W=12, S=12)

6.0

(W=6.0, S=6.0)

79

(W=23, S=19)

W = Writing, S = Speaking

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาไทย

Both MA and PhD programs at the College of Music, Mahidol University are Thai programs. For non-native Thai speakers, you will need to submit a proof of Thai language proficiency as below: 

TestLevel
CU-TFLN + (Novice Plus)
Or Thai Language Proficiency Test from an accredited institutionCEFR A2

Note

1. The CU-TFL is a standardized exam designed by the Sirindhorn Thai Language Institute to evaluate Thai language proficiency in speech, reading comprehension, listening, and writing.For more information regarding the CU-TFL, please contact Ms. Paveena Kanjanapayont at cuthaitest@gmail.com or by phone at 02-218-9481.

2. Novice Plus or CEFR A2 levels are equal to the abilities of primary and junior high school students in the Thai education system.

3. For students with ID’s 65 onwards

การสอบวัดความรู้ทั่วไปทางดนตรี

ผู้สมัครสอบในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน (ยกเว้นผู้สมัครสอบสาขาธุรกิจดนตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ความชำนาญในวิชาพื้นฐานทางดนตรีได้แก่ วิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี 

1. วิชาที่ต้องสอบ 

เครื่องดนตรีตะวันตก1. Western Music Theory  2. Western Music History
เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก1. Western Music Theory  2. Thai Music Theory and History
เครื่องดนตรีแจ๊ส (เฉพาะ M.M. และ D.M.)1. Jazz Proficiency Exam


2. ข้อมูลทั่วไป

(1) ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางดนตรียกเว้นข้อผู้สมัครสอบเข้าสาขาธุรกิจดนตรี ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตไม่ต้องสอบ

(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(3) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งวิชาเหล่านี้จะไม่นับหน่วยกิต