*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข้อกำหนดการสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD - Music)

สาขาดนตรีวิทยา

- โครงร่างงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์: โครงร่างงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ที่ผู้สมัครจะทำในระดับปริญญาเอก โดยจะต้องบรรยายถึงความเป็นมา (background) การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ขอบเขต วิธีวิทยา (research methodology) ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ไปจนถึงคุณูปการและบรรณานุกรมของงานวิจัย (จะต้องเขียนด้วยภาษาทางวิชาการ)

1. ข้อเขียน
รูปแบบการสอบ: ตอบคำถามด้วยการเขียนเรียงความบรรยาย (ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษต่อหนึ่งเรียงความ) ใช้เวลา 120 นาที
เนื้อหาการสอบ: ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยทางดนตรีวิทยา ความรู้ทั่วไปทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีของดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก การวิเคราะห์เพลงในหลากหลายบริบท

สาขาดนตรีศึกษา

1) โครงร่างงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ที่ผู้สมัครจะทำในระดับปริญญาเอก โดยจะต้องบรรยายถึงความเป็นมา (background) การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ขอบเขต วิธีวิทยา (research methodology) ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ไปจนถึงคุณูปการและบรรณานุกรมของงานวิจัย (จะต้องเขียนด้วยภาษาทางวิชาการ)

2) DVD หรือ Youtube Link บันทึกการสอนจริงของผู้สมัครในรูปแบบวีดีโอความยาว 15 นาที โดยจะต้องมีทั้งผู้สมัครและนักเรียนจำนวน 2 คนขึ้นไป ปรากฏอยู่ใน DVD นอกจากนี้จะต้องมีความชัดเจนทั้งภาพและเสียง และเป็นการบันทึกการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการตัดต่อ มิฉะนั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณา

3) แผนการสอนที่ใช้เตรียมตัวสำหรับการสอนจริงใน DVD หรือ Youtube Link โดยผู้สมัครจะต้องเขียนอธิบายวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน และการประเมินผลที่ใช้ในการเรียนการสอนมาอย่างละเอียด

เนื้อหาการสอบ: ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของดนตรีศึกษา พื้นฐานการเรียนและการสอนดนตรี หลักสูตรดนตรีทั้งในประเทศ ไทยและต่างประเทศ จิตวิทยาการสอนดนตรี หลักการและรูปแบบการสอนดนตรี ปรัชญาดนตรีศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ทางดนตรีศึกษา ประเภท ขอบเขต และความรู้ด้านงานวิจัยทางดนตรีศึกษา

รูปแบบการสอบ:
1) การสอบแบบข้อเขียน (150 นาที)
โดยการเขียนเรียงความบรรยายความรู้ ความเข้าใจ การสรุป การคิดวิเคราะห์ การจับประเด็นสำคัญ การนำเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมการยกตัวอย่างสนับสนุนความคิดที่นำเสนอ

2) การสอบปฎิบัติกลุ่ม: การนำเสนอประสบการณ์วิชาชีพ (120 นาที)
เป็นการสอบปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดงประสบการณ์ การเรียนและการทำงานทางด้านดนตรีศึกษาหรือ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนดนตรี ทัศนคติด้านการศึกษา การสอน และการทำงาน วัดแววความเป็นครู ทางด้านทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ภาวะผู้นำ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกรอบแนวความคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีความสนใจ หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องเตรียมนำเสนอแผนการสอนที่บันทึก DVD ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรี และหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีความสนใจ เป็นเวลา 15 นาที

* ผู้เข้าสอบต้องเตรียมนำเสนอแผนการสอนที่บันทึก DVD ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน ดนตรี และหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีความสนใจ เป็นเวลา 15 นาที

English Proficiency

ผู้เข้าศึกษาทุกคนจะต้องผ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่จัดสอบ หรือที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

TESTMU GRAD PLUS
(MU GRAD Test + Speaking)
Others
IELTSTOEFL-iBTMU ELT

Minimum

(Entrance Requirement)

403.032

84

(Except Doctoral Level)

Graduate Diploma/ Masters/

Higher Graduate Diploma

(Pass)

70

(W=10, S=10)

5.0

(W=5.0, S=5.0)

64

(W=17, S=15)

84

(W=10, S=10)

Doctoral

(Pass)

90

(W=12, S=12)

6.0

(W=6.0, S=6.0)

79

(W=23, S=19)

W = Writing, S = Speaking

วิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี

ผู้สมัครสอบในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน (ยกเว้นผู้สมัครสอบสาขาธุรกิจดนตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ความชำนาญในวิชาพื้นฐานทางดนตรีได้แก่ วิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี

1. วิชาที่ต้องสอบ

เครื่องดนตรีตะวันตก1. Western Music Theory  2. Western Music History
เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก1. Western Music Theory  2. Thai Music Theory and History
เครื่องดนตรีแจ๊ส (เฉพาะ M.M. และ D.M.)1. Jazz Proficiency Exam

2. ข้อมูลทั่วไป

  • ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางดนตรียกเว้นข้อผู้สมัครสอบเข้าสาขาธุรกิจดนตรี ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตไม่ต้องสอบ
  • นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งวิชาเหล่านี้จะไม่นับหน่วยกิต