*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข้อกำหนดการสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ข้อกำหนดการสอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

วิชาเอกดนตรีวิทยา

1. โครงร่างงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์: โครงร่างงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ที่ผู้สมัครจะทำในระดับปริญญาเอก โดยจะต้องบรรยายถึงความเป็นมา (background) การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ขอบเขต วิธีวิทยา (research methodology) ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ไปจนถึงคุณูปการและบรรณานุกรมของงานวิจัย (จะต้องเขียนด้วยภาษาทางวิชาการ)

2. ผลงานวิชาการ เช่น งานวิจัย หรืองานวิทยานิพนธ์ในระดับ ป.โท โดยแนบปกหน้าและ Abstract (ภาษาอังกฤษ) หรือบทความประเภทต่างๆ และให้เขียนบทสรุปย่อเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 1 หน้า A 4 เพื่อประกอบการพิจารณา

เนื้อหาการสอบ: ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยทางดนตรีวิทยา ความรู้ทั่วไปทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีของดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก การวิเคราะห์เพลงในหลากหลายบริบท

1) ผู้สอบจะได้รับการสอบในช่วงเริ่มต้นของเวลาสอบ

2) ผู้สอบต้องเขียนคำตอบของข้อสอบลงในกระดาษ ดังนั้นจึงควรเตรียมปากกา / ดินสอและกระดาษ 5-10 ชิ้นเพื่อทำข้อสอบ

3) ผู้สอบต้องเปิดกล้อง Webex ไว้ตลอดระยะเวลาการสอบและห้ามใช้อุปกรณ์ใดในระหว่างการสอบ

4) เมื่อผู้สอบทำข้อสอบเสร็จแล้วจะต้องถือคำตอบของข้อสอบทั้งหมดไว้ในกล้อง Webex เพื่อให้กรรมการคุมสอบ สามารถจับภาพหน้าจอคำตอบได้

วิชาเอกดนตรีศึกษา

1) โครงร่างงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ที่ผู้สมัครจะทำในระดับปริญญาเอก โดยจะต้องบรรยายถึงความเป็นมา (background) การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ขอบเขต วิธีวิทยา (research methodology) ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ไปจนถึงคุณูปการและบรรณานุกรมของงานวิจัย (จะต้องเขียนด้วยภาษาทางวิชาการ)        

2) DVD หรือ Youtube Link บันทึกการสอนจริงของผู้สมัครในรูปแบบวีดีโอความยาว 15 นาที โดยจะต้องมีทั้งผู้สมัครและนักเรียนจำนวน 2 คนขึ้นไป ปรากฏอยู่ใน DVD นอกจากนี้จะต้องมีความชัดเจนทั้งภาพและเสียง และเป็นการบันทึกการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการตัดต่อ มิฉะนั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณา

3) แผนการสอนที่ใช้เตรียมตัวสำหรับการสอนจริงใน DVD หรือ Youtube Link โดยผู้สมัครจะต้องเขียนอธิบายวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน และการประเมินผลที่ใช้ในการเรียนการสอนมาอย่างละเอียด

4) แนบผลงานวิชาการ เช่น งานวิจัย หรืองานวิทยานิพนธ์ในระดับ ป.โท โดยแนบปกหน้าและ Abstract (ภาษาอังกฤษ) หรือบทความประเภทต่างๆ และให้เขียนบทสรุปย่อเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 1 หน้า A 4 เพื่อประกอบการพิจารณา

เนื้อหาการสอบ: ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของดนตรีศึกษา พื้นฐานการเรียนและการสอนดนตรี หลักสูตรดนตรีทั้งในประเทศ ไทยและต่างประเทศ จิตวิทยาการสอนดนตรี หลักการและรูปแบบการสอนดนตรี ปรัชญาดนตรีศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ทางดนตรีศึกษา ประเภท ขอบเขต และความรู้ด้านงานวิจัยทางดนตรีศึกษา

1. สอบข้อเขียน (ออนไลน์)

  • ผู้สมัครสอบ log-in เข้ารายงานตัวผ่านระบบ webex
  • กรรมการคุมสอบส่งข้อสอบให้ผู้เข้าสอบ (PDF file) ผ่านระบบ webex
  • กรรมการคุมสอบชี้แจงรายละเอียดการสอบข้อเขียนและตอบข้อซักถาม
  • สอบข้อเขียนสำหรับบัณฑิตศึกษา (สามารถค้นคว้าเอกสารได้)
  • ส่งข้อสอบกลับทาง E-mail ภายในระยะเวลาที่กำหนด

* ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์คำตอบในไฟล์ Microsoft Word และบันทึกเป็น PDF

** ผู้เข้าสอบต้อง log-in และเปิดกล้องไว้ตลอดระยะเวลาการสอบ

*** หากผู้เข้าสอบมีข้อซักถามสามารถสอบถามกรรมการคุมสอบผ่าน webex

**** ผู้เข้าสอบต้องส่งข้อสอบภายในเวลาที่กำหนด หากส่งภายหลังอาจมีผลต่อคะแนนสอบหรือการตัดสิทธิ์การสอบ

2. สอบปฎิบัติกลุ่ม (ออนไลน์)

  • ผู้สมัครสอบ log-in เข้าสอบปฎิบัติกลุ่มผ่านระบบ webex

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าศึกษาทุกคนจะต้องผ่านข้อก าหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่จัดสอบ หรือที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

TESTMU GRAD PLUS
(MU GRAD Test + Speaking)
Others
IELTSTOEFL-iBTMU ELT

Minimum

(Entrance Requirement)

403.032

84

(Except Doctoral Level)

Graduate Diploma/ Masters/

Higher Graduate Diploma

(Pass)

70

(W=10, S=10)

5.0

(W=5.0, S=5.0)

64

(W=17, S=15)

84

(W=10, S=10)

Doctoral

(Pass)

90

(W=12, S=12)

6.0

(W=6.0, S=6.0)

79

(W=23, S=19)

W = Writing, S = Speaking

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาไทย

Both MA and PhD programs at the College of Music, Mahidol University are Thai programs. For non-native Thai speakers, you will need to submit a proof of Thai language proficiency as below: 

TestLevel
CU-TFLN + (Novice Plus)
Or Thai Language Proficiency Test from an accredited institutionCEFR A2

Note

1. The CU-TFL is a standardized exam designed by the Sirindhorn Thai Language Institute to evaluate Thai language proficiency in speech, reading comprehension, listening, and writing.For more information regarding the CU-TFL, please contact Ms. Paveena Kanjanapayont at cuthaitest@gmail.com or by phone at 02-218-9481.

2. Novice Plus or CEFR A2 levels are equal to the abilities of primary and junior high school students in the Thai education system.

3. For students with ID’s 65 onwards

การสอบวัดความรู้ทั่วไปทางดนตรี

ผู้สมัครสอบในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน (ยกเว้นผู้สมัครสอบสาขาธุรกิจดนตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ความชำนาญในวิชาพื้นฐานทางดนตรีได้แก่ วิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี

1. วิชาที่ต้องสอบ 

เครื่องดนตรีตะวันตก1. Western Music Theory  2. Western Music History
เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก1. Western Music Theory  2. Thai Music Theory and History
เครื่องดนตรีแจ๊ส (เฉพาะ M.M. และ D.M.)1. Jazz Proficiency Exam


2. ข้อมูลทั่วไป

(1) ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางดนตรียกเว้นข้อผู้สมัครสอบเข้าสาขาธุรกิจดนตรี ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตไม่ต้องสอบ

(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(3) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งวิชาเหล่านี้จะไม่นับหน่วยกิต