*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข้อกำหนดการสอบ – หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.)

วิชาเอกการแสดงดนตรี

แสดงคอนเสิร์ตความยาวอย่างน้อย 30 นาที โดยต้องแสดงถึงความสามารถในการแสดงและการถ่ายทอดทางดนตรีในระดับสูง ผลงานที่นำมาบรรเลงควรมาจาก standard repertoire ของยุคสมัยที่หลากหลายและมีสไตล์ที่ต่างกัน ทั้งนี้จะต้องมีการบรรเลงผลงานที่มีหลายองก์หนึ่งบทด้วย

* ทั้งหมดจะต้องเล่นจากความจำ

ข้อแนะนำในบันทึกวิดีโอการแสดง

– ผู้สมัครสามารถบันทึกการแสดงของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

– วิดีโอบันทึกการแสดงต้องมีทั้งภาพและเสียง

– ผู้สมัครจะต้องบันทึกการแสดงของตัวเองอย่างต่อเนื่องในครั้งเดียว ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงในทุกรูปแบบ

– ผู้สมัครควรแต่งกายอย่างเหมาะสมขณะบันทึกวิดีโอ

Applicants will perform a thirty-minute recital of music that displays a high level of musical and technical proficiency.

1.Two technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”)

 1. 1 Accompanied – Choose one piece from No. 1 – No. 4 from The Art of Singing (Twenty-Four Vocalises), Op. 81 by Heinrich Panofka
 1. 2 Unaccompanied – J. Lyon, Vocal Studies, No. 12

2.Six Songs:

        1. One aria from an oratorio or cantata

        2. One aria from an opera or operetta

        3. One German Lied by a representative composer

        4. One French song composed by Delibes, Franck, Berlioz, Debussy, Ravel, Faure, or Duparc

        5.One song in English composed after 1900

        6. One song of the applicant’s own choice.

Note: One piece from selection A. or B. above must be in Italian language.

*** Summit a Public or Unlisted Youtube link of non-edited VDO recording by each song (Only 2 technical exercises please record together in one link) ***

1. Perform one major and one minor scale and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can play. Perform them separate and slurred (legato), with as many notes per bow as you can comfortably play.

2. Perform one movement of your choice from Bach’s solo sonatas/partitas/suites for your instrument. (excluding harp)

3. Perform two contrasting selections of your choice from the standard solo and etude repertoire that demonstrate your musical and technical strengths. (for example, one etude and a one movement of a concerto or a sonata) Total performance time of the two selections should not exceed ten minutes. It is acceptable to perform partial selections to stay within the time limit if necessary (for example, exposition only). Performing with accompaniment is recommended.

4. The candidate may also be asked to sight-read a short passage. *

*If the audition is performed online this step can be skipped.

Guidelines for recording your audition video

Equipment

 1. You may use your mobile phone, tablet or laptop. Set your camera resolution to at least 720p. File format acceptable: MP4, WMV, MOV, MPG. Do not edit the recording in any way.
 2. Your phone or tablet should be set horizontally – put it in Airplane mode or Do Not Disturb mode to avoid interruptions – and tap the screen to focus.
 3. Use a tripod or stand.
 4. Be sure the device is at the right distance from you to frame the shot. Do not use the zoom function as this makes the image grainy or fuzzy.

Room

 1. Be sure the light is good. Try to minimize shadows on your face.
 2. Be sure the room is quiet. No background noise (television noise, other people practicing, dancing, cooking, etc.)
 3. Record in a spacious room to avoid unnecessary reverb.

Recording

 1. Be sure you are in the center of the frame

– For violin and viola, we need to see at least from the hips up, not just your face.

– For cello and bass, we need to see your whole body.

 1. The angle of the camera should be around the same level with your torso to get the best camera angle.
 2. Make sure that your music stand doesn’t block the camera.

Check your work before submitting it.

 1. Make sure your videos are right side up.

2. Watch and listen all the way through to check if there is any problem with your recording and check your files’ name.

1. เทคนิค

ในกรณีแสดงสด ผู้สมัครต้องเตรียมเสกลเมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ (Minor) และอาร์เพจจิโอ (Arpeggios) ทุกสเกล หากใช้วิธีบันทึกการแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเล่น 3 สเกลจากเมเจอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ และเล่น 3 สเกลจากไมเนอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ

2. บทเพลง

1) ผู้สมัครต้องแสดงคอนเสิร์ต (Recital) เป็นระยะเวลา 30 นาที โดยแสดงทักษะขั้นสูงในเรื่องอารมณ์เพลงและเทคนิค บทเพลงที่เลือกควรมาจากบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐาน และมาจากยุคสมัยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้บทเพลงต้องมีสไตล์ที่แตกต่างกันรวมถึงต้องทีอย่างน้อยที่เป็นบทเพลงขนาดใหญ่ เช่น คอนแชร์โต (Concerto) โซนาตา (Sonata) ฯลฯ หากบทเพลงจำเป็นต้องมีเปียโนประกอบ ผู้สมัครต้องแสดงกับนักเปียโนตามข้อกำหนดของบทเพลง

2) ผู้สมัครต้องแสดงท่อนคัดเลือกจากเพลงออเครสตร้า (Orchestral Excerpts) ที่แสดงความหลากหลายของจังหวะและสไตล์

3. การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน

คณะกรรมการอาจให้อ่านโน้ตแบบฉับพลันในกรณีแสดงสด

1. บรรเลง 5 Orchestra Excerpts ที่แสดงถึงดนตรีหลากหลายสไตล์

2. ทำการแสดงเดี่ยว 30 นาที ที่แสดงถึงทักษะการบรรเลงบทเพลงในขั้นสูง บทเพลงที่นำมาแสดงควรเลือกจากบทเพลงมาตราฐาน ต่างยุคสมัยและต่างสไตล์ ต้องมีหนึ่งบทเพลงที่เป็นเพลงมาตราฐานหลักที่ต้องบรรเลงครบสมบูรณ์ (concertos, sonatas, etc.)

* ต้องแสดงกับนักดนตรีเปียโนบรรเลงประกอบหากมีความจำเป็นสำหรับบทเพลงที่เลือกทำการแสดง

1.Snare drum: 1 บทเพลง solo และ 2 orchestra excerpts

 • เลือก 1 etude จาก 12 Etudes by Delecluse หรือ 1 บทเพลง solo recital ที่ีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • เลือก 2 excerpts
 • อาจมีการเรียกสอบ sight-reading

2. Mallets: 2 บทเพลง marimba solo และ 2 orchestra excerpts

 • Two mallets – เลือกบทเพลงใดก็ได้จาก J.S. Bach Sonatas and Partitas for solo violin หรือ Suites for solo cello
 • Four Mallets – บทเพลง marimba solo ที่ประพันธ์ขึ้นในศตวรรษที่ 20 หรือ บทเพลง marimba concerto (ไม่ต้องมี accompaniment) ที่มีความยาวประมาณ 15-20 นาที ระดับเพลงเทียบเท่า recital
 • เลือก 1 xylophone excerpt และ 1 glockenspiel excerpt
 • อาจมีการเรียกสอบ scales และ arpeggios จากทุก scales รวมถึงการสอบ sight-reading

3. Timpani: 1 บทเพลง solo, 2 orchestra excerpts

 • เลือก 1 บทเพลง solo recital ที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • เลือก 2 orchestra excerpts จาก 2 ยุคที่แตกต่างกัน

4. Drum Set/ Multiple Percussion: สาธิตเทคนิคการตี (กลองชุด) และ 1 บทเพลง solo (Multiple Percussion หรือกลองชุด)

 • ทักษะและจังหวะขั้นพื้นฐานต่าง ๆ (กลองชุด)
 • 1 บทเพลง solo ที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที (กลองชุด หรือ Multiple Percussion) และต้องเป็นบทเพลง solo recital ที่มีการตีพิมพ์ score จากสำนักพิมพ์ ไม่อนุญาตให้ improvise นอกเหนือจาก score

1. บทเพลง

             1) ผู้สมัครต้องแสดงเดี่ยวบทเพลงเป็นเวลา 50 ถึง 60 นาที (ยกเว้น concerto) เพื่อที่แสดงศักยภาพด้านเทคนิคและทางดนตรี

             2) เลือกบทเพลงจากบทเพลงมาตรฐานจากยุคที่แตกต่างกัน

             3) บทเพลงที่เลือกมาแสดงควรเลือกบทเพลงที่มีสไตล์ที่แตกต่างและมีบทเพลงหลักอย่างน้อย 1 บทเพลง ตัวอย่างเช่น โซนาตา

            4) ต้องบรรเลงจากความจำ

2. ข้อเขียน:

เขียนบทความ 1 ถึง 2 หน้า double spaced (ขนาดตัวอักษร 12 points) โดยใช้ฟอนต์ Time News Roman ส่งบทความเป็น PDF เขียนเป็นภาษาอักกฤษในหัวข้อ “Piano playing in the 21st century”  หรือ “Your career goals”

**สำหรับผู้สมัครสอบชาวต่างชาติและผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดีโอการเล่นต่อเนื่องตามบทเพลงที่กำหนดให้โดยที่ไม่มีการตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอื่นๆ โดยต้องส่ง link แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

ข้อกำหนดสำหรับการส่งวีดิโอสำหรับออดิชัน

 กรุณาอัดวีดีโอแนะนำตัว 1 นาทีที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • ระดับการศึกษาและวิชาเอก
 • โรงเรียนและอาจารย์ที่สอนรวมถึงระดับการเล่นเปียโน
 • อื่นๆ

—————————————————–

ข้อกำหนดของการบันทึกภาพและเสียง:

 • แต่ละบทเพลงต้อง upload file แยกกัน Each piece must be uploaded as separate files
 • แต่ละวีดีโอต้องตั้งชื่อด้วย ชื่อนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือชื่อท่อน
 • ต้องอยู่ใน format ดังนี้:

avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv

 • ไม่มีการตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมัครสอบเท่านั้น
 • ต้องทันสมัย (ต้องมีอายุไม่เกินสองปีจากวันที่ยื่นใบสมัคร)

——————————————————————————————————————————-

Appendix

ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major)

เครื่องสายไทย เครื่องมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุ่ยเพียงออ

1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับบทเพลงเดี่ยว อัตราจังหวะ 3 ชั้น หน้าทับปรบไก่ ไม่น้อยกว่า 6 จังหวะหน้าทับและขับร้องเดี่ยวอิสระ 1 เพลง เป็นอย่างต่ำ

2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

เครื่องปี่พาทย์ เครื่องมือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก

1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงหน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์ และบทเพลงเดี่ยว ไม่น้อย 8 จังหวะหน้าทับ 1เพลง และเพลงตับ 1 ตับเพลง เป็นอย่างต่ำ

2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

เครื่องหนังไทย

1. สอบปฏิบัติ 3 เครื่องมือ ตะโพนไทยและกลองทัด ใช้หน้าทับเพลงตระโหมโรง และหน้าทับเสมอ และหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น ส่วนกลองแขกและรำมะนา กลองสองหน้า ใช้หน้าทับประกอบบทเพลงเดี่ยวที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้

2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน

1. สอบปฏิบัติ ให้ใช้ลายเดี่ยวขั้นสูงในกลุ่มลายทางยาวและลายทางสั้น ในเครื่องดนตรี พิณ แคน โปงลาง

2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลงและ และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

(เครื่องดนตรีที่เปิดรับ: กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง กีต้าร์ไฟฟ้า เปียโน ดับเบิ้ลเบส และกลองชุด

Pieces: ผู้สมัครจะต้องบรรเลงทั้งหมด 3 เพลงด้วยความจำ (ห้ามดูโน้ต) ตามข้อกำหนดดังนี้

1. เลือกบรรเลง 1 เพลงตามความถนัด จากเพลงดังต่อไปนี้

 1. Confirmation by Charlie Parker
 2. Joy Spring by Clifford Brown
 3. Cherokee by Ray Noble
 4. Stablemates by Benny Golson
 5. Stella by Starlight by Victor Young
 6. Speak No Evil by Wayne Shorter
 7. Yes or No by Wayne Shorter
 8. Giant Steps by John Coltrane
 9. The Sorcerer by Herbie Hancock
 10. Infant Eyes by Wayne Shorter
 11. 26-2 by John Coltrane

โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) Solo Improvisation อย่างน้อย 2 เที่ยว (solo Improvisation at least 2 choruses) ทํานองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) โดยผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย ทั้งนี้ การเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นเองถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

2. บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเอง 1 เพลง โดยบทเพลงนั้นจะต้องเป็นเพลงที่สามารแสดงให้เห็นถึงความสามารถขั้นสูงของผู้สอบในด้านต่างๆเช่น ความสามารถในการบรรเลงดนตรีแจ๊ส ความเข้าใจในรูปแบบของจังหวะต่างๆ ฮาร์โมนีของดนตรีแจ๊ส และความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสไตล์ในลักษณะต่างๆ

หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย 

สำหรับผู้สมัครสอบกลองชุด ผู้สอบจะต้องสามารถบรรเลงเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเองโดยใช้เปียโนได้ด้วย โดยการบรรเลงโดยใช้เปียโนนั้น อาจจะเป็นการบรรเลงร่วมกับผู้บรรเลงประกอบหรือบรรเลงเดี่ยวก็ได้ และไม่จำเป็นต้องมี solo improvisation

3. บทเพลงแจ๊สขั้นสูง 1 เพลง โดยผู้สอบจะต้องเลือกบทเพลงที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากสองเพลงที่ผู้สอบเลือกจากสองข้อกำหนดแรก

การส่งผลงานบันทึกวิดีทัศน์ (Video Recorded Audition)

ผู้สมัครส่งบันทึกวิดีทัศน์ (video recording) ซึ่งการบันทึกวิดีทัศน์ จะแบ่งออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก่

 1. File no. 1 – Technique:
 2. File no. 2 – Piece
 3. File no. 3 – Transcription

โดยแต่ละไฟล์วิดีทัศน์ที่ส่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภาพที่ดี และบันทึกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดและไม่มีการปรับแต่ง (edit) ใดๆ โดยขอให้ผู้สมัครตั้งชื่อไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ชื่อ นามสกุล และ file no.  ทั้งนี้ ขอให้จัดมุมกล้องให้สามารถมองเห็นใบหน้าและนิ้วของผู้สมัครได้

วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี

ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรีของตนเองทั้งหมด 3 ผลงาน สำหรับเครื่องดนตรีและรูปแบบวงดนตรีที่ต่างกัน โดยให้แนบโน้ตเพลงทั้ง 3 ผลงานในลักษณะพิมพ์ทั้ง 2 ด้านของกระดาษและเย็บเล่มให้เรียบร้อย พร้อมทั้งแนบไฟล์บันทึกเสียงในรูปแบบ CD หรือไฟล์ดิจิทัลอื่นๆอย่างน้อย 2 จาก 3 ผลงานที่แนบมาพร้อมกับการสมัคร

1. Oral Presentation

Formal presentation (10-15 minutes) on a selected piece. The piece will be sent by email to the applicants one week before the exam. Applicants should be prepared to present their observations of the formal structure, melodic/harmonic elements, texture, orchestration, text setting, and any other aspects of the piece deemed important. Applicants are encouraged to use audio-visual aids (including playing piano or recordings of examples, Powerpoint or other presentation software, and/or projection). The oral presentation will be done entirely in English.

2. Audition

Perform on piano or primary instrument:

 1. Scales and arpeggios in three (3) major and minor keys (two octaves).
 2. Simple chord progressions in three (3) major and minor keys.

3. Interview

All applicants will be interviewed as follows:

 1. Composition faculty will discuss the submitted works with the applicant.
 2. Composition faculty will ask questions pertaining to the presentation and audition.
 3. The Composition and Theory faculty may test aural skills and musicianship, including interval

or chord identification by playing a collection of pitches at the piano.

 • Live Online Audition Platform information

Platform for live audition :  WebEx

วิชาเอกการอำนวยเพลง

DVD บันทึกภาพการอำนวยเพลงวง wind ensemble orchestra หรือวง choir โดยมีความยาว 30 นาที และต้องบันทึกภาพทั้งการซ้อมและการแสดงจริง การแสดงดังกล่าวต้องเกิดขึ้นไม่เกินหนึ่งปีที่ผ่านมาและผู้สมัครจะต้องถ่ายหันหน้าเข้ากล้อง ทั้งนี้ภาพและเสียงจะต้องมีความชัดเจน มิฉะนั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณา

1. Written exam

– Format: Written exam with short answers and short essays.

– Contents: Major topics in conducting. This will include major composers and literature in the major area (wind ensemble, orchestra, or choir), knowledge of instrumental practice in the major area, common performance practice, transposition skills, and trends in ensemble performance/conducting.

– Online platform: WebEx

2. Aural Skills Exam and Interview

– Format: An aural test where an examiner will ask the auditionee to demostrate the their aural skills via sight-singing and identifying chords.

– Contents: Sight-singing the melody, singing arpeggiated chords, identifying harmonic progressions.

– Online platform: WebEx

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าศึกษาทุกคนจะต้องผ่านข้อก าหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่จัดสอบ หรือที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

TESTMU GRAD PLUS
(MU GRAD Test + Speaking)
Others
IELTSTOEFL-iBTMU ELT

Minimum

(Entrance Requirement)

403.032

84

(Except Doctoral Level)

Graduate Diploma/ Masters/

Higher Graduate Diploma

(Pass)

70

(W=10, S=10)

5.0

(W=5.0, S=5.0)

64

(W=17, S=15)

84

(W=10, S=10)

Doctoral

(Pass)

90

(W=12, S=12)

6.0

(W=6.0, S=6.0)

79

(W=23, S=19)

W = Writing, S = Speaking

การสอบวัดความรู้ทั่วไปทางดนตรี

ผู้สมัครสอบในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน (ยกเว้นผู้สมัครสอบสาขาธุรกิจดนตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ความชำนาญในวิชาพื้นฐานทางดนตรีได้แก่ วิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี

1. วิชาที่ต้องสอบ 

เครื่องดนตรีตะวันตก1. Western Music Theory  2. Western Music History
เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก1. Western Music Theory  2. Thai Music Theory and History
เครื่องดนตรีแจ๊ส (เฉพาะ M.M. และ D.M.)1. Jazz Proficiency Exam


2. ข้อมูลทั่วไป

(1) ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางดนตรียกเว้นข้อผู้สมัครสอบเข้าสาขาธุรกิจดนตรี ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตไม่ต้องสอบ

(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(3) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งวิชาเหล่านี้จะไม่นับหน่วยกิต