*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

บุคลากร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นศูนย์รวมของคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ (จากทั่วโลก) จึงเป็นแหล่งวิชาการที่เข้มข้น และมีความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม คณาจารย์ของวิทยาลัยล้วนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา มีประสบการณ์การปฏิบัติดนตรีมาโดยตลอด หลายท่านมีผลงานการแสดง การบันทึกเสียงที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก บ้างก็เป็นศิลปินแห่งชาติ หรือได้รับการยกย่อง ได้รางวัลอื่นๆ ในระดับชาติ ผลงานการประพันธ์ดนตรีของคณาจารย์เป็นที่ชื่นชม อยู่ในระดับแนวหน้าของสังคมดนตรี และมีความคิดเบื้องหลังที่ลึกซึ้ง

คณาจารย์ของวิทยาลัยล้วนมีมาตรฐานการศึกษาสูง จึงสามารถรองรับการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์สนับสนุนการทำงานวิชาการและงานวิจัยควบคู่ไปกับงานปฏิบัติ ทางวิทยาลัยมีการออกวารสารวิชาการและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานเขียนในรูปของบทความ ตำราต่างๆ ในส่วนของการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ นักเรียนนักศึกษาจะได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากอาจารย์เครื่องมือนั้นๆ อย่างใกล้ชิด และมีโอกาสได้เรียนรวมวงนานาประเภทกับผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง