*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา นำโดยอาจารย์ปิยะนันท์ แนวคำดี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานทางด้านดนตรีศึกษา การจัดการพื้นที่สำหรับการเรียนดนตรีและอุปกรณ์การเรียนที่ใช้ในวิทยาลัย อาคารเรียนและห้องเรียนต่าง ๆ โดยมีอาจารย์สมภพ พึ่งปรีดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบพร้อมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และนำชมวิทยาลัย ระหว่างการนำชมมีนักศึกษาให้ความสนใจซักถามและถ่ายภาพบรรยากาศวิทยาลัยตลอดการนำชม

A visits of Rajabhat Maha Sarakham University Feb. 9, 2016

A visits of Rajabhat Maha Sarakham University Feb. 9, 2016