*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

สถาบันคลังสมองของชาติ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 สถาบันคลังสมองของชาติ หน่วยงานในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) นำคณบดีและผู้บริหาร จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Dean of Change : DFC) รุ่นที่ 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หัวใจ สมอง สองมือ และจินตนาการ” ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พร้อมเดินชมภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัยฯ และมหิดลสิทธาคาร โดยคณบดี ทีมงานและเจ้าหน้าที่นำชมให้การต้อนรับ

ในช่วงค่ำคณบดีและผู้บริหารในโครงการรับมอบประกาศนียบัตรและร่วมรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารมิวสิคสแควร์ รับชมความสามารถของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเอกละครเพลงและวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม ซึ่งได้รับความสนใจจากคณบดีและผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างยิ่ง