*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร บุคลากรจำนวน 27 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย จากนั้นเดินชมภูมิทัศน์โดยรอบของวิทยาลัยฯ อาทิเช่น อาคารเรียน “ห้องสมุดดนตรี จิ๋ว บางซื่อ” ระบบการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยคณบดีวิทยาลัยร่วมเดินนำชมและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง