*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์)

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

  • นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองศรี
  • นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง
  • นางสาวณิชมน สมอออน
  • นางสาวภานุชนาฎ พงศ์ไทย
  • นางสาวศุภสิริ ประทุมเมือง
  • นางสาวอธิชา ปรีดิขนิษฐ
  • นายชุมพล กัญชะนะ
  • นายดำ ม้องเพอ
  • นายพายุ กลีบบัว

สอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้อง A ๒๐๕  ชั้น ๒  อาคาร

ภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ทางเว็บไซต์www.music.mahidol.ac.th/th/และhttps://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]