*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

บันทึกเทปรายการ “Teen Style on TV” เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย

เมื่อเร็ว ๆ นี้รายการ “Teen Style on TV” เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยได้เข้าสัมภาษณ์และเก็บบรรยากาศการเรียนการสอนในสาขาวิชาการแสดงละครเพลงโดยมี อาจารย์ Haruna Tsuchiya ให้คำแนะนำหลักสูตร และ อาจารย์ Christopher Schaub รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าให้สัมภาษณ์ถึงการเรียนการสอน พร้อมถ่ายทำบรรยากาศในห้องเรียนวิชาต่าง ๆ ของสาขาการแสดงละครเพลงที่มีหลากหลาย อาทิเช่นวิชาการออกแบบฉาก การออกแบบเสื้อผ้า และการเต้น รายการ “Teen Style on TV” เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ MCOT Family ช่อง 14 เวลา 22.00 น. – 23.00 น. ซึ่งสามารถติดตามเทปรายการได้เร็ว ๆ นี้