กติกาการประกวด

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยตามระดับการศึกษาที่กำหนด ได้แก่

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกระดับชั้น ต้องมีสถานศึกษาในประเทศไทย/เทียบเท่า/กระทรวงศึกษาธิการรองรับ และมีครู/อาจารย์รับรองระดับการศึกษาและสถานศึกษานั้นๆ

2. การส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน / passport ของผู้สมัคร (ไฟล์รูปสกุล .jpg หรือ .png)
 • สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา กรณีไม่มีบัตรนักเรียน/นักศึกษา (ไฟล์รูปสกุล .jpg หรือ .png)
 • อัพโหลดคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงลงใน www.youtube.com การแสดงของตนเอง จำนวน 1 เพลง โดย
 • - ความยาวของผลงานที่แสดงต้องอยู่ระหว่าง 3-8 นาทีเท่านั้น โดยไม่ต้องมีการแนะนำตัวผู้สมัคร และบทเพลง หากบทเพลงที่ใช้ในการประกวดมีความยาวไม่ถึงหรือเกินกว่าที่กำหนด ทางโครงการจะเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  - คลิปวีดิโอที่ลงใน Youtube จะต้องเป็นคลิปที่ถ่ายทำเพื่อใช้ในการเข้าร่วมการประกวดนี้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงคลิปวิดีโอหลังจากทำการสมัครแล้ว โดยหากต้องการเปลี่ยนแปลงวิดีโอ ต้องทำการสมัคร พร้อมทั้งเสียค่าสมัครใหม่
  - คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดสามารถมีนักดนตรีประกอบได้ (ไม่เกิน 4 คน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะความสามารถของผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น
  - คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด จะต้องบันทึกแบบ 1 คลิปวิดีโอต่อ 1 ชนิดเครื่องดนตรี และต่อ 1 เพลง โดยที่ผู้สมัครสามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 เครื่องดนตรี และเมื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูโน้ตเพลง
  - ผู้สมัครสามารถเลือกเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อย่างอิสระ โดยเพลงที่ใช้ในรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ จะต้องเป็นเพลงเดียวกัน และเมื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการประกวด โดยมีความยาวของเพลงระหว่าง 3-8 นาที
  - ห้ามมีการตัดต่อ/ดัดแปลง/ปรับแต่งเสียง/แก้ไขระดับเสียง (Pitch) /ความดัง (Dynamic) โดยการใช้โปรแกรมต่างๆ

3. ค่าสมัคร 1 ชนิดเครื่องดนตรี ต่อ 1 เพลงโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา 200 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาท
 • ระดับอุดมศึกษา 500 บาท
 • โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 333- 2-10822-1 และส่งหลักฐานการโอนเงิน(ไฟล์รูปสกุล .jpg หรือ .png) พร้อมผลงาน และใบสมัคร แล้วอัพโหลดไฟล์ผ่าน เว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/set
 • ทั้งนี้ ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้หลายชนิดเครื่องดนตรี แต่ 1 ชนิดเครื่องดนตรี สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น

4. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงการบันทึกเสียงและการเผยแพร่ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น


5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้


หมายเหตุ

Rules & Regulations (For English Information): Download

แนวทางการเทียบชั้นการศึกษาของโรงเรียนในระบบประเภท นานาชาติ และการศึกษาตามระบบการศึกษาของไทย (Comparison of Education Levels): ดาวน์โหลด


* ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผลงานหากส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบทเพลงที่ลงทะเบียนเข้าประกวดเด็ดขาด
** ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสี่ระดับ จะต้องลงนามในสัญญาความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นคนละหนึ่งครั้ง

รางวัลในการประกวด

(ในแต่ละระดับมีเหรียญทอง 4 เหรียญ* และเหรียญเงิน 6 เหรียญ)


ระดับประถมศึกษา

 • ชนะเลิศเหรียญทอง
  1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
  1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2
  1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3
  1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • เหรียญเงิน
  6 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชนะเลิศเหรียญทอง
  1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
  1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2
  1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3
  1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • เหรียญเงิน
  6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ชนะเลิศเหรียญทอง
  1 รางวัล รางวัลละ 60,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
  1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2
  1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3
  1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • เหรียญเงิน
  6 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา

 • ชนะเลิศเหรียญทอง
  1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
  1 รางวัล รางวัลละ 60,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2
  1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3
  1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • เหรียญเงิน
  6 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

* ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองจะได้รับ

1. เกียรติบัตร*

2. ทุนการศึกษาด้านดนตรีที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.1 ไม่ต้องสอบคัดเลือกวิชาดนตรีภาคปฏิบัติดนตรี

2.2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตหรือค่าธรรมเนียมรายวิชา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

** สิทธิ์ดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี นับจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศสิ้นสุด **

รางวัลสำหรับครูผู้ฝึกสอน

ครูผู้ฝึกสอนที่ลูกศิษย์เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับรางวัล ผลงานละ 5,000 บาท

• กรณีผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศมีครูผู้ฝึกสอนมากกว่า 1 ท่าน

ทางกองประกวดจะให้เงินรางวัลแก่ครูผู้ฝึกสอนที่ได้ระบุชื่อไว้ในใบสมัครเพี่ยงท่านเดียวเท่านั้น