กติกาการประกวด

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยตามระดับการศึกษาที่กำหนด ได้แก่

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกระดับชั้น ต้องกำลังศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย

2. ผู้สมัครสามารถเลือกเพลงส่งเข้าประกวดได้อย่างอิสระ

3. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน / passport (.jpg)
 • สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา (.jpg) (กรณีไม่มีบัตรนักเรียน/นักศึกษา)
 • ไฟล์ผลงานเป็นวิดีโอ (.mp4) บรรเลงเพลงหรือขับร้องความยาวระหว่าง 3-8 นาที จำนวน 1 เพลง (ผู้สมัครไม่ต้องแนะนำตัว)

4. ไฟล์ผลงานที่ส่งประกวดสามารถมีนักดนตรีประกอบได้ (ไม่เกิน 4 คน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะความสามารถของผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น

5. ไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องบันทึกแบบ 1 ไฟล์ต่อ 1 ชนิดเครื่องดนตรี และต่อ 1 เพลง โดยผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 เครื่องดนตรี และเมื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูโน้ตเพลง

6. เพลงที่ใช้ในการประกวด ในรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ จะต้องเป็นเพลงเดียวกัน และเมื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการประกวด ความยาวระหว่าง 3-8 นาที จำนวน 1 เพลง

7. ค่าสมัคร (1 ชนิดเครื่องดนตรี ต่อ 1 เพลง) ระดับประถมศึกษา 200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาท และระดับอุดมศึกษา 500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 333- 2-10822-1 และส่งหลักฐานการโอนเงิน (.jpg) พร้อมผลงานและใบสมัคร แล้วอัพโหลดไฟล์ผ่าน เว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/set
ทั้งนี้ ผู้สมัคร 1 คน สามารถลงได้หลายชนิดเครื่องดนตรี แต่ 1 ชนิดเครื่องดนตรี สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น

8.ไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงการบันทึกเสียงและการเผยแพร่ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ เป็นลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้


*ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผลงานหากส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบทเพลงที่ลงทะเบียนเข้าประกวดเด็ดขาด*

Rules & Regulations (For English Information): Download

รางวัลในการประกวด

(ในแต่ละระดับมีเหรียญทอง 4 เหรียญ* และเหรียญเงิน 6 เหรียญ)


ระดับประถมศึกษา

 • ชนะเลิศเหรียญทอง
  1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
  1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2
  1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3
  1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • เหรียญเงิน
  6 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชนะเลิศเหรียญทอง
  1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
  1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2
  1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3
  1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • เหรียญเงิน
  6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ชนะเลิศเหรียญทอง
  1 รางวัล รางวัลละ 60,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
  1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2
  1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3
  1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • เหรียญเงิน
  6 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา

 • ชนะเลิศเหรียญทอง
  1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
  1 รางวัล รางวัลละ 60,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2
  1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3
  1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • เหรียญเงิน
  6 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

* ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองจะได้รับ

1. เกียรติบัตร*

2. ทุนการศึกษาด้านดนตรีที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.1 ไม่ต้องสอบคัดเลือกวิชาดนตรีภาคปฏิบัติดนตรี

2.2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตหรือค่าธรรมเนียมรายวิชา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

** สิทธิ์ดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี นับจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศสิ้นสุด **

รางวัลสำหรับครูผู้ฝึกสอน

ครูผู้ฝึกสอนที่ลูกศิษย์เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับรางวัล ผลงานละ 5,000 บาท

• กรณีผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศมีครูผู้ฝึกสอนมากกว่า 1 ท่าน

ทางกองประกวดจะให้เงินรางวัลแก่ครูผู้ฝึกสอนที่ได้ระบุชื่อไว้ในใบสมัครเพี่ยงท่านเดียวเท่านั้น