ผลการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ
โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (The 23rd SET Youth Musician Competition) ดำเนินการมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะกรรมการได้ตัดสินผลงานเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 โดยผลการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

 

ระดับ
ผลการแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา
ดาวน์โหลด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาวน์โหลด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดาวน์โหลด
ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
ดาวน์โหลด