ผลการแข่งขัน รอบคัดเลือก
โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The 21th SET Youth Musician Competition) ดำเนินการมาจนถึงรอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ตามผลการคัดเลือกที่แนบพร้อมนี้ โดยผลการประกวดเยาวชนดนตรีแบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

 

ระดับ
ผลการแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา
ดาวน์โหลด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาวน์โหลด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดาวน์โหลด
ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
ดาวน์โหลด

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศดำเนินการต่อไปนี้

 • - ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ต้องใช้บทเพลงเดียวกับรอบคัดเลือกผลงานเท่านั้น
 • - ในวันแข่งขันของแต่ละระดับ กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริงต่อไปนี้ เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทาง
  • บัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน หรือ พาสปอร์ต หรือ สูจิบัตร
  • สำเนาหน้าบัญชีของผู้เข้าแข่งขัน
 • - วันแข่งรอบรองชนะเลิศ จัดขึ้น ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
  • ระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น.
  • *โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น.
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 - 20.00 น.
  • *โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 14.00 น.
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 14.00 น.
  • *โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น.
  • ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 – 20.00 น.
  • *โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 14.00 น.
 • - รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
- E-Mail: msmu.activity@gmail.com
- Facebook: SET Youth Musician Competition
- Phone: (662) 800-2525-34 ต่อ 3108, 3109, 3117