*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ผลการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 19 ของการแข่งขัน มีผลงานของเยาวชนที่ส่งเข้ามารับการคัดเลือกรวม 358 ผลงาน  หากนับจากปีแรกของการจัดประกวด มีเยาวชนที่เข้าร่วมในการประกวดแล้วกว่า 18,800 ราย โดยการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ ยังคงเอกลักษณ์ที่เปิดให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ทั้งการขับร้อง และเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ทั้งเครื่องดนตรีทั้งไทย และสากล โดยเฉพาะเครื่องดนตรีพื้นบ้านซึ่งเป็นการช่วยสืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทย ที่หาได้ยากในการประกวดความสามารถของเยาวชนด้านดนตรีในปัจจุบัน การมีเวทีแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์เช่นนี้ จึงเป็นการพัฒนาเยาวชนที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเยาวชนเอง และต่อประเทศ

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวดฯ รอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์  คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์  คุณประทักษ์ ใฝ่ศุภการ คุณนฤตย์ เสกธีระ ดร.วินัย พันธุรักษ์ คุณวินัย โสตถิพันธุ์ คุณบวรพงศ์ ศุภโสภณ เรือตรีสันติ ลุนเผ่ นาวาเอกภาสกร สุวรรณพันธ์ คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข ศาตราจารย์ นายแพทย์ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ พันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ และคุณพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์

โดยผลการประกวดเยาวชนดนตรีแบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงฐานิตา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร   เครื่องดนตรี เปียโน  สถาบัน Shrewsbury International School

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่ เด็กชายชัยธวัช อติโภภัย เครื่องดนตรี เปียโน  สถาบัน New Sathorn International School

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายธนภัทร ปรัชเจริญวนิชย์ เครื่องดนตรี มาริมบา สถาบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) ได้แก่ นางสาวกมลา ศิริวัฒน์ เครื่องดนตรี ฆ้องวงเล็ก สถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกวิชาดนตรีปฏิบัติและยกเว้นค่าหน่วยกิต เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมรางวัลสำหรับครูผู้สอนที่ลูกศิษย์เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับรางวัลผลงานละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1.8 ล้านบาท

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 4 คนด้วยค่ะ