เรียน ลูกค้าศาลายาลิงค์ ทุกท่าน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดงานสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ โดยรถบริการศาลายาลิ้งค์จะหยุดให้บริการในวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้