*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Results of the 22nd SET Youth Musician Competition (Semi-Final Round)

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2562

ระดับประถมศึกษา
เด็กชายธนธร ศรเฉลิม เครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิก
เด็กชายณัฏฐชัย ชัยวณิชย์ เครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิก
เด็กชายพสิษฐ์ วัฒนาเลขาวงศ์ เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายสิรวิชญ์ ใจบุญ ขับร้อง
เด็กหญิงนิชา บุญวรเศรษฐ์ เครื่องดนตรีไวโอลิน
เด็กชายพีรวิชญ์ ทองเจือเพชร เครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
เด็กหญิงทิพย์อัปสร ใจบุญสวัสดิ์ ขับร้อง
เด็กชายธาวิน วานิชยางกูร เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายศาสตรา จงเจริญ เครื่องดนตรีระนาดเอก
เด็กชายศิววงศ์ รุ่งวิทย์ เครื่องดนตรีโปงลาง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายณภัทร บุญวรเศรษฐ์ เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายพศวีร์กฤช วิภาสธาริตสกุล เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กหญิงญานิชดาภา พรวิเศษกุล เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายธนกฤษ บุญจันทร์ เครื่องดนตรีระนาดเอก
เด็กหญิงณิชาภา ธวัชผ่องศรี เครื่องดนตรีไวโอลิน
เด็กชายภูริณัฐ ยินดีวิทย์ เครื่องดนตรีซอด้วง
Miss Jiyoo Kim Instrument Violin
เด็กหญิงอริสา จันทร์ผ่อง เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายพัช บุณรัตพันธุ์ เครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สวัสดิ์วงษ์ เครื่องดนตรีโหวด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนนท์ ถนอมงาม เครื่องดนตรีระนาดเอก
นางสาวพิทยารัตน์ เสนสอน ขับร้อง
นางสาวธาริสา จันทร์ผ่อง เครื่องดนตรีเปียโน
นายนนทพัทธ์ ชัยวิรัตน์นุกูล เครื่องดนตรีอัลโต แซกโซโฟน
นางสาวปาลศิริ เชาวน์ฤทธิ์ ขับร้อง
นางสาวสุพิชญนันทน์ พักเนียม เครื่องดนตรีขิมสาย
นายวริทธิ์ เตชกานนท์ เครื่องดนตรีเปียโน
นายชารีฟ อินสกุล เครื่องดนตรีเปียโน
นางสาวรินรดา ไกรรักษ์ ขับร้อง
นางสาวธรรมรินทร์ ตุลารัตน์เรืองนาม เครื่องดนตรีเปียโน

ระดับอุดมศึกษา
นายธีศิลป์ ภูริวัฒนพงศ์ เครื่องดนตรีไวโอลิน
นายปัณกฤด ถิรสุทธิ์ภาธร เครื่องดนตรีกู่เจิง
นางสาวดวงอมร ฟู่ ขับร้อง
นางสาวธนวรรณ พึ่งตำบล เครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
นายหนึ่งศรัณย์ ปรึกไธสง เครื่องดนตรีพิณ
นายไทกล้า จานะพร เครื่องดนตรีเปียโน
นายธยานะ ทวิบุญยะกร เครื่องดนตรีเปียโน
นายธนพงษ์ วงศ์มีศักดิ์ เครื่องดนตรีระนาดเอก
นายพลศิษฎ์ โสภณสิริ เครื่องดนตรีไวโอลิน
นายนิชฌาน พิทยาธร เครื่องดนตรีโซปราโน แซกโซโฟน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาทุกท่าน