*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Postponed – Mahidol Music Teacher Training 2020

ประกาศเลื่อนการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรี

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในขณะนี้ ทางคณะผู้จัดงานจึงขอประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรีออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

หากผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมท่านใดประสงค์จะขอยกเลิกการเข้าร่วมการอบรมและขอเงินค่าสมัครคืนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กล่องข้อความของเพจ MSED Music Education Mahidol University, College of Music

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ต้องขออภัยในความสะดวกมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ