*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Ongkharak Demonstration School, Educational Research Development and Demonstration Institute visited on January 19, 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษา โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมคณาจารย์ จำนวน 104 ท่าน เข้าชมหอแสดงมหิดลสิทธาคาร อาคารที่เป็นดั่งแลนด์มาร์คและเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ชมวีดีทัศน์การจัดสร้าง แรงบันดาลใจในการจัดสร้างและนำน้อง ๆ เดินชมเบื้องหลังการทำงานและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยมีคุณจักรยศนันท์ เตียวตระกูล หัวหน้างานควบคุมอุปกรณ์เทคนิค และคุณจิตติยา เนาวเพ็ญ ผู้จัดการหอแสดงดนตรี ร่วมให้ความรู้และประสบการณ์แก่น้อง ๆ ในการเข้าชมคอนเสิร์ตแบบสากล มารยาทในการเข้าชมและการทำงานสุดท้าทายของเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานคอนเสิร์ตและการทำงานร่วมกับทีมงานต่างชาติอีกด้วย

โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เข้าซักถามและถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ