*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

โครงการ “ดนตรีบำบัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน” ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ดำเนินโครงการ “ดนตรีบำบัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน” โดยมีโครงการวิจัยย่อย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชอบทางดนตรี พฤติกรรมการใช้ดนตรี และภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชอบทางดนตรี พฤติกรรมการใช้ดนตรี กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในจังหวัดนครปฐม โดยเริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียน ทุกท่าน