*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

College of Music attended Thai College Fair 2016 at MUIDS

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับน้อง ๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยในงานได้จัดให้มีบูธแนะแนวการศึกษาจากสถาบันชั้นนำมากกว่า 30 สถาบัน เพื่อให้ความรู้และแนวทางกับน้อง ๆ และช่วยให้ผู้ปกครองได้ตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการมากที่สุด โดยในครั้งนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเปิดบูธแนะแนวและนำเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอบ พร้อมด้วยวารสารเพลงดนตรี (Music Journal) ไปประชาสัมพันธ์ให้กับน้อง ๆ ที่สนใจศึกษาต่อกับวิทยาลัยฯ และในครั้งนี้ได้นำการแสดงเครื่องสายสากล “String Quartet” ไปร่วมสร้างสีสันในงาน ซึ่งได้รับเสียงปรบมือและได้รับความสนใจจากน้อง ๆ คณาจารย์และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี