*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

“ดุริยางคศิลป์ มหิดล-ไทยพาณิชย์”จัดค่ายดนตรีฤดูร้อน

“ดุริยางคศิลป์ มหิดล” จับมือไทยพาณิชย์ จัดค่ายดนตรีฤดูร้อน ปี 62 “เปิดโลกกว้างทางดนตรี ดนตรีมีความสนุกมากกว่าที่เด็กๆ เห็น” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรีให้กับเยาวชน ระบุไม่เน้นการสร้างนักดนตรีมืออาชีพ แต่มุ่งให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและการทำประโยชน์ให้กับสังคม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน “ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี ดนตรีมีความสนุกมากกว่าที่เด็ก ๆ เห็น” ประจำปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านดนตรีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม พร้อมปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy)  ที่เหมาะสมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นาย สุหัตถ์ สังชญา รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นส. อรุณศรี ฉันทพิชญานันท์ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมในพิธีเปิดค่าย ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี

นายสุหัตถ์ สังชญา รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน (Summer Music Camp) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ไปจนถึงการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านสติปัญญาและจิตใจโดยผ่านกิจกรรมดนตรี เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สานต่อ สร้างเครือข่าย และขยายผลในระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการเป็นนักดนตรีที่ดีผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งออกแบบกิจกรรมให้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักดนตรีที่ดี  ได้แก่ 1.การฟัง 2.การร้อง 3.การเคลื่อนไหว 4.การเล่น 5.การสร้างสรรค์ และ 6.การอ่าน   ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนจะเรียนรู้และนำทักษะทั้ง 6 ด้านมาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ตามทักษะดนตรี  รวมถึงการพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

“ค่ายนี้ไม่ได้มุ่งสร้างนักดนตรีมืออาชีพ แต่คาดหวังให้เด็ก ๆ สามารถหาความสุนทรีให้กับชีวิต เล่นดนตรีได้อย่างภูมิใจและมีความสุข ได้เรียนรู้ สำรวจ ค้นคว้า เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านดนตรี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และรู้จักการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยเมื่อจบการอบรม นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรแล้ว ยังได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย” นาย สุหัตถ์ กล่าว

ด้าน นส. อรุณศรี ฉันทพิชญานันท์ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์  กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาทางด้านดนตรีแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว เช่น การลด-ละ-เลิก ใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง มาเป็นแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำทดแทน ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และกดน้ำสะอาดจากตู้น้ำที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) ที่เหมาะสมแก่เยาวชน ให้สามารถจัดการทางการเงินและการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปี 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ศึกษาดนตรี  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4A โทรศัพท์ 02-129-4542-5 เว็บไซต์ http://www.mcgp-mahidol.com หรือเว็บไซต์ค่าย https://sites.google.com/view/mcgp-summer-music-camp