Home

MAHIDOL
MUSIC JOURNAL

Vol. 5 No. 2: September - February 2023

ดาวน์โหลด ThaiJO

วารสาร Mahidol Music Journal เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) ผลงานสร้างสรรค์ (creative work) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านดนตรีทุกแขนง รวมทั้ง ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา ดนตรีแจ๊ส โดยไม่จำกัดประเภทของดนตรี ทั้งดนตรีคลาสสิก ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีไทย ดนตรีของภูมิภาคต่างๆ หรือดนตรีชาติพันธุ์ หรือเป็นบทความสหวิทยาการที่มีดนตรีเป็นส่วนเกี่ยวข้อง ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรอง พิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนต่อผู้พิจารณา (double-blind peer review)

CALL FOR PAPERS

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มีนาคม - สิงหาคม 2566)
เปิดรับตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
บทความภาษาไทย 4,000 บาท
บทความภาษาอังกฤษ 6,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

วารสารฉบับย้อนหลัง