Home

MAHIDOL
MUSIC JOURNAL

Vol. 4 No. 2: SEPTEMBER 2021 - FEBRUARY 2022

ดาวน์โหลด

Mahidol Music Journal

วารสาร Mahidol Music Journal เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) ผลงานสร้างสรรค์ (creative work) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านดนตรีทุกแขนง รวมทั้ง ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา ดนตรีแจ๊ส โดยไม่จำกัดประเภทของดนตรี ทั้งดนตรีคลาสสิก ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีไทย ดนตรีของภูมิภาคต่าง ๆ หรือดนตรีชาติพันธุ์ หรือเป็นบทความสหวิทยาการที่มีดนตรีเป็นส่วนเกี่ยวข้อง ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรอง พิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนต่อผู้พิจารณา (double-blind peer review)

วารสารฉบับย้อนหลัง