*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศเรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) และประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องการขยายเวลาปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายา การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ นั้น

ในการนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เลื่อนการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสมุดดนตรีจิ๋วบางซื่อ (อาคารซี)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากประกาศการขยายเวลาปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายา การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยวิทยาลัยจะกำหนดวันสอบภายหลังวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]