*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาการขับร้องและละครเพลง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาการขับร้องและละครเพลง  สังกัดกลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

การสมัครและการยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73170โดยวงเล็บมุมซองขวาบน สมัครงานตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) หรือ

2. ส่งทางอีเมล msmu.mahidol@gmail.com โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ_นามสกุล พร้อมแนบไฟล์ประวัติส่วนตัวและเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบ “PDF File” หรือ

3. ยื่นประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ห้อง A109 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 เมษายน 2564 ภายในเวลา 15.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกำหนดวันสัมภาษณ์ในทางเว็บไซต์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.music.mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]