*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คนขับรถ)

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คนขับรถ) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับทดสอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

  • นายนรินทร์ พิณทอง
  • นายปัญญา ระงวังชนม์
  • นายวีรณัฐสิริ จิตรลดาพงศ์

ทดสอบการปฏิบัติงาน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะติดต่อกลับผู้มีสิทธิเข้ารับทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อนัดหมายการเข้ารับการทดสอบงาน โดยจะแจ้งล่วงหน้า ๓ วันก่อนวันเข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ภายหลังวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]