*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง 
2. นักวิชาการกิจกรรม 1 ตำแหน่ง
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1  ตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (สยามพารากอน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 991 ชั้น 4 A อาคารสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โดยมีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  8 ตุลาคม 2561 ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-129-4542-6  โทรสาร 02-129-4547

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคาร ที่ 12  ตุลาคม  2561   ณ ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (สยามพารากอน)   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]