*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์การค้าสยามพารากอน)

ตำแหน่ง:                  พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)  จำนวน ๑ อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน:        ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีอายุ ๒๕ – ๔๐ ปี
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, ซื่อสัตย์,อดทน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ ให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงภายในห้องเรียน ครุภัณฑ์ดนตรี อุปกรณ์ดนตรี ภายในศูนย์ศึกษาดนตรี ฯ ขนาดพื้นที่ ๙๙๖ ตร.ม. พร้อมดูแลความเรียบร้อยของการเปิด-ปิด ไฟฟ้า แอร์ ก่อนเปิดและปิดทำการ รวมถึงรับ-ส่งเอกสารและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะการจ้าง:

 • สัญญาจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี
  • ปฏิบัติงาน ๖ วัน / สัปดาห์ หยุดวันพุธ ๑ วัน
  • เวลาทำงาน วันธรรมดา ๑๐.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์ – อาทิตย์ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

วันและเวลาทำงานสามารถปรับตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงานได้

 • สวัสดิการ ประกันสังคม

หลักเกณฑ์การคัดเลือก: คัดเลือกจากคุณสมบัติตามเอกสารการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน: อัตราแรกบรรจุ ๑๑,๖๔๐ บาท บวกเพิ่มประสบการณ์ตามเกณฑ์

ช่องทางการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (สยามพารากอน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 991 อาคารสยามพารากอน ชั้น ๔A ห้องเลขที่ 4A5-6 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   โดยวงเล็บมุมซองขวาบน “สมัครงานตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) หรือ

2. ส่งทางอีเมล mcgp.mahidol@gmail.comโดยระบุในช่อง Subject: สมัครงาน“ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ_นามสกุล”พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบ “PDF File” หรือ

3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (สยามพารากอน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 991 อาคารสยามพารากอน ชั้น 4A ห้องเลขที่ 4A5-6 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยติดต่อสอบถามล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 02 129 4542, 094 980 0159-6

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 17.00 น.

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]