งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคาร A ห้อง 113 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

frases de la vida frases de enamorados