*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Faculty of Architecture, Chiang Mai University visited on May 30, 2017

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ มช.สัญจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมนอกห้องเรียน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำนักศึกษา จำนวน 86 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน โดยมีนายปฐาพันธ์ หนูแก้ว รองผู้จัดการสถานที่จัดแสดง นายจักรยศนันท์ เตียวตระกูล หัวหน้างานควบคุมอุปกรณ์เทคนิคให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรพร้อมนำชมมหิดลสิทธาคาร โดยเนื้อหาในการบรรยายและนำชมนั้นจะเน้นการเสริมเทคนิคความรู้ในการออกแบบและการทำงานสำหรับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนแนวทางความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการปฏิบัติงานต่อไป