*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Faculty of Engineering, Mahidol University visited South East Asia Music Museum

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมหลักสูตร มินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE) รุ่นที่ 8 โดยนำสถาปนิกเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีเอเชียอุษาคเนย์ จำนวน 40 ท่าน โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง อ.กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมจุดต่าง ๆ ภายในอาคารก่อสร้างเพื่อเป็นประโยชน์และเพื่อเป็นความรู้ในด้านการวิศวกรรมโยธาและแบ่งปันประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารสำหรับการทำพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยระหว่างการนำเสนอรายละเอียดมีผู้ศึกษาดูงานสนใจสอบถามรายละเอียดของการจัดสร้างอาคาร ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความสนใจ