*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

[Extended] Job Vacancy: Music Therapy Faculty (2 Full-time positions)

ตามที่ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีบำบัด  สังกัดกลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จึงขอประกาศขยายเวลารับสมัครและคุณสมบัติของผู้สิทธิสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  • รับผิดชอบการสอนรายวิชาดนตรีบำบัดในระดับปริญญาโท ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี
  • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ด้านดนตรีบำบัด
  • ควบคุมและดูแลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการให้บริการด้านดนตรีบำบัด (ในและนอกสถานที่)
  • ให้บริการดนตรีบำบัดทั้งในและนอกสถานที่
  • ให้บริหารวิชาการและงานวิจัยด้านดนตรีบำบัด
  • ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

การสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ 1 ช่องทาง ดังนี้
1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โดยวงเล็บมุมซองขวาบน “สมัครงานตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) หรือ
2. ส่งทางอีเมล msmu.mahidol@gmail.com โดยระบุในช่อง Subject: “ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ_นามสกุล” พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐาน
โดยทำเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบ “PDF File” หรือ
3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ห้อง A109 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลา 15.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกำหนดวันสอบและสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.music.mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]