*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Bansomdejchaopraya Rajabhat University visited on April 20, 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยอาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา อาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จำนวน 30 ท่าน โดยเดินทางเข้าชมที่อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเลิศ (YAMP Building) โดยมีคุณนันท์นภัส สาครรัตนะสิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นเดินชมอาคารต่าง ๆ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีเอเชียอุษาคเนย์ อาคารเรียน และชมประติมากรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ อำนวยความสะดวกและต้อนรับพร้อมนำชม ให้ข้อมูลความรู้และข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี