*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Montfort del Rosario School of Architecture and Design (ABAC) visited on November 8, 2016

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีคณาจารย์ 8 ท่านและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการออกแบบอาคารโดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง อ.กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมจุดต่าง ๆ ภายในอาคารก่อสร้างเพื่อเป็นประโยชน์และเพื่อเป็นความรู้ในด้านสถาปัตยกรรมและแบ่งปันประสบการณ์ด้านบริหารจัดอาคารสำหรับการทำพิพิธภัณฑ์ดนตรี จากนั้นเดินเข้าชมอาคารเตรียมอุดมดนตรี ห้องซ้อมดนตรีและพื้นที่ใช้สอยเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในอาคารให้กับผู้เข้าอบรม และเดินชมภูมิทัศน์บริเวณอาคารภูมิพลสังคีต ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยระหว่างการนำเสนอรายละเอียดมีผู้ศึกษาดูงานสนใจสอบถามรายละเอียดของการจัดสร้างอาคาร ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความสนใจ