*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Announcement of Audition Round MUCHOIR 2018

ตามที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ ทดสอบและคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ครบกําหนดเวลาสมัครแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนเอกสารประกอบของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 127 คน ตามเอกสารแนบ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมเอกสารใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เข้ารับการคัดเลือก ณ อาคาร D ชั้น 5 วิทยาลัยดุริยางศิลป์ตามกําหนดการดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ผู้สมัครลําดับที่1-30 ลงทะเบียนเวลา16.30น. เป็นต้นไป ที่ห้อง D509
2. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ผู้สมัครลําดับที่ 31-60 ลงทะเบียนเวลา16.30 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง D511
3. วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ผู้สมัครลําดับที่ 61 – 90 ลงทะเบียนเวลา 16.30น. เป็นต้นไป ที่ห้อง D509
4. วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ผู้สมัครลําดับที่ 91-127 ลงทะเบียนเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง D509

หมายเหตุ
1. หากผู้สมัครติดภาระกิจไม่สามารถมาสอบคัดเลือกในวันที่ระบุตามลําดับดังกล่าวได้ให้แจ้งมาที่อีเมล ms.mu.choir@gmail.com
2. อย่างไรก็ตาม ระบบการสมัครสอบคัดเลือกจะยังเปิดให้บริการต่อไป ผู้ที่ไม่มีรายชื่อข้างต้นนี้ยังคงสามารถ เข้าไปกรอกใบสมัครในระบบได้เช่นเดิม และทำการนัดหมายการออดิชั่นผ่าน อีเมล ms.mu.choir@gmail.com

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2561: ดาวน์โหลดไฟล์