*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

การให้นิติบุคคลยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์

ด้วย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอของนิติบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับรองแขก ผู้เข้าชมการแสดงของวิทยาลัย รับรองแขก อาคันตุกะจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติและนานาชาติที่เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพหลากหลาย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานที่เช่า ระยะเวลาให้ใช้ประกอบการ ขนาดพื้นที่
พื้นที่หมายเลข 1 – 2 ตามแผนผังแนบท้าย 3 ปี 575.50 ตารางเมตร

1.ประเภทธุรกิจบริการที่รับข้อเสนอ

 • ต้องเป็นธุรกิจที่ให้บริการร้านอาหารระดับหรู (Fine dining)1 หรือร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ อบอุ่น (Casual Dining) และห้ามไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
 • ต้องไม่เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือศิลธรรมอันดี ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มอมเมาเยาวชน และต้องเหมาะสมกับสถานศึกษา และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นข้อเสนอ

 • ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
 • ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
 • มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ ประเภทอาหารและเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ต้องไม่เป็นผู้ได้รับความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย หากเป็นผู้ได้รับความ คุ้มกัน รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือแสดงการสละสิทธิ์และความคุ้มกัน    เช่นว่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทให้ใช้สิทธิ์ทางศาลกฎหมายไทย
 • ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารรายละเอียดงาน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หลายรายร่วมกันยื่นข้อเสนอ ต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เป็นผู้ซื้อเอกสารรายละเอียดงาน

3. วัน เวลาและสถานที่ติดต่อสอบถาม และส่งรายละเอียดข้อเสนอ

 • ติดต่อสอบถาม และรับรายละเอียดข้อเสนอ ได้ที่ งานพัสดุ โทร. 02-800-2525-34 ต่อ 1111 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อาคารภูมิพลสังคีต ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึง 19 กรกฎาคม 2562 ภายในเวลา 09.00-16.00 น. โดยนำสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลที่รับรองสำเนาโดยกรรมการผู้มีอำนาจมาแสดงด้วย ในกรณีมอบหมายให้ติดต่อขอรับซอง ต้องแสดงหลักฐานชัดเจนว่าได้รับมอบหมายอำนาจมาแทน
 • กำหนดฟังคำชี้แจงในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดยพร้อมกันที่ หอกลางน้ำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้แทนต้องฟังคำชี้แจงตามวันเวลาที่กำหนด และต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดงด้วย
 • กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมการนำเสนอรูปแบบแก่คณะกรรมการไม่เกิน 20 นาที โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 • ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
 • การนำเสนอโครงการ และแผนธุรกิจ
 • ข้อเสนอผลตอบแทนที่ให้มหาวิทยาลัย

5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยติดประกาศรายชื่อที่ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชั้น 1 และผ่านทาง https://www.music.mahidol.ac.th ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการ จะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาเช่าพื้นที่กับมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าเช่าพื้นที่ ดังนี้

 • ค่าเช่าพื้นที่ที่เสนอประมูลล่วงหน้า       ล่วงหน้า 1 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมการเช่า (ต่อปี)               จำนวน 2 เท่า ของค่าเช่าพื้นที่รายเดือน
 • ค่าประกันสัญญาเช่า จำนวน 3 เท่า ของค่าเช่าพื้นที่รายเดือน

7. ผู้ได้รับคัดเลือกต้องชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปาหน่วยละ 25 บาท และค่าไฟฟ้าหน่วยละ 7 บาท ที่ใช้ในกิจการร้านค้า ตามจำนวนที่ปรากฏในมาตรวัด

8. ผู้ได้รับคัดเลือกต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ค่าส่วนกลาง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการเช่านั้น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ ผู้เช่าต้องจัดทำประกันอัคคีภัยพื้นที่เช่าโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผลประโยชน์

9. ผู้ได้รับคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ออก ใช้บังคับไว้แล้วและที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

10. สิทธิที่ได้รับ ผู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

11. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มิได้

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]