*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Alumni Development Meeting

Alumni Development Meeting 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน “พัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์กับศิษย์เก่า ในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ศิษย์เก่าให้มีความแน่นแฟ้นในด้านเครือข่ายเพื่อช่วยกันแนะนำ เสริมสร้างและพัฒนาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีบทบาทในวิทยาลัย ในสังคมและสร้างผลงานให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะและเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพต่อไป

การดำเนินงานก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จึงเกิดขึ้น จากความร่วมมือหลายฝ่ายและที่สำคัญคือบรรดาศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม “พัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 เป็นอย่างดี โดยมีคณบดีและผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ตลอดจนผู้บริหารให้การต้อนรับศิษย์เก่า นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยดุรยางคศิลป์ และแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการบริหารและทิศทางของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและร่วมพัฒนาปรับปรุงในศักยภาพของเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย จากนั้น อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ กล่าวต้อนรับคณะศิษย์เก่าและนโยบายการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมด้วย อาจารย์อริยา เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายการศึกษากล่าวถึงการพัฒนางานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในความร่วมมือของ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” จากนั้นคณะผู้บริหารร่วมตอบข้อซักถามและระดมความคิดเพื่อพัฒนางานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นการประชุมที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองในการรวมตัวของบรรดาศิษย์เก่า ร่วมด้วยผู้บริหารในการพัฒนาเครือข่ายและจัดตั้ง “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”ต่อไป

จากนั้นผู้บริหารและศิษย์เก่าร่วมรับประทานอาหารและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และการประชุม “พัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 นี้ ได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมกว่าร้อยคน โดยศิษย์เก่าที่เข้าร่วมประชุมมาจากหลากหลายสาขาธุรกิจอาชีพที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีศิษย์เก่ามากมายทำงานในสายอาชีพดนตรี รวมถึงศิษย์เก่าสร้างชื่อและเป็นที่รู้จักในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ อาทิ นางสาวพัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัด) True Academy Fantasia นายธชย ประทุมวรรณ (เก่ง) รางวัล The Voice Thailand ศิลปิน The Richman Toy นายวีรณัฐ ทิพยมณฑล ศิษย์เก่าที่มีผลงานในระดับนานาชาติ นายกิตติพันธุ์ กิตติผกาพรหม (โมส) บรอดเวย์ เรื่อง “มิสไซง่อน” บริษัท Sir Cameron Mackintosh ณ กรุงลอนดอน นายณัฐพร ธรรมาธิ อ๊อฟ) ขับร้องโอเปร่า “Grandi Voci 2012” ประเทศออสเตรีย นายเอกชัย เจียรกุล (เบิร์ด) นักกีตาร์คลาสสิคระดับโลก รางวัลที่ 1 จาก The 3rd Culiancan International Guitar Competition ประเทศเม็กซิโก และอีกมากมาย ซึ่งศิษย์เก่าเหล่านี้จะเป็นดั่งแรงขับเคลื่อนอันสำคัญที่ร่วมกันผลักดันเยาวชนไทยให้มีแรงบันดาลใจที่ดีและก้าวไปสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันและความร่วมมือที่ดีในอนาคต

คณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุม “พัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีต่อไป